Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- Ill -

ringsformen. Konungen belönte rundeligen dem, som visat honom prof

af nit, straffade eller näpste ingen, som varit honom emot. Regerings-

ärendena sysselsatte Hans Maj:t alla dagar på vissa för hvar expedition

utsatta timmar. De afgjordes då af konungen i en så kallad konselj,

hvartill i hvarje departement vissa riksråd voro kallade. Och ehuru i

rättegångsmål Rådet hade votum decisivum, föredrogos dock dess beslut

konungen i en slik justitie-konselj, innan de utfärdades till verkstäl-

lande. Alla befordringar skedde i den ordning, regeringsformen utsta-

kade. Utrikes ärendena gaf konungen en synnerlig uppmärksamhet.

Han arbetade där med mycken flit och delade egen handläggning med

grefve Ulrik Scheffer, hvilken han såsom kanli-president uppdragit

deras yppersta vård, och som genom sitt jämna, varsamma och försig-

tiga förhållande redan förtjent och än vidare förtjente detta förtroende.

Jämte detta allt förunte konungen alla sina undersåtare fritt tillträde

till sin person, hvartill vissa eftermiddagar i veckan förordnades: ut-

färdade hvarjehanda nyttiga författningar, gjorde resor i landsorterna,

att mönstra och öfva trupperne; och om det 1772 om hösten mot nor-

ska gränsen företagna tåg, som det sades, i afseende på någon därifrån

befarad fiendtlighet, hvilken afböjdes, kanhända varit mindre nödigt

och snarare gruncladt på en förment tillgifvenhet af detta rikes under-

såtare, hvilka, således understödde, skulle falla Sverige till*), vittnade

det dock om en verksam konung, som kunde uthärda, besvär och möda,

slita ondt och med eget exempel uppmuntra en stridbar nation.

Under så hugneliga utsigter förflöto de första åren efter revolu-

tionen.

Man bör dock ej neka, att äfven under den tiden ett hemligt

missnöje framhviskades. Folket var vandt att granska alla regerings-

saker, månge funno sig personligen lidande genom uteblifvandet af

indrägtiga riksdagar, och de lingo mod till klander, då faran var förbi,

samt, anledning därtill genom den frihet, konungen efterhand sig till-

stadde, lians ordenteliga arbetsamhet aftynade, lians lefnad blef yppi-

gare, lians hof mera, lysande, lustbarheter därstädes anställdes vid

hvarjehanda tillfällen, som vittnade om mycken uppfinning och smak.

men medtogo mycken tid och mycket penningar. En inhemsk opera

var inrättad i

Stockholm

redan 177-'!. Smakens och språkets förädling

i Ryska ministärens not af den L5' Nov. innehöll, att kejsarinnan .•innia.

anse allt anfall emol Danmark såsom emot hennes egel interesse. Den besvarades

med förklaring, at1 \- ngens rustningar blott haft egen säkerhet till föl

godo bilagde.

och att alla misshälligh* ber nu voro i

More magazines by this user
Similar magazines