Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

uppgafs såsom drifTjädrar. Den rätta torde varrl konungens egel tids-

fördrif och den afsigl at1 länka nationens böjelse från politik till nöjen.

Konungen gaf egenhändigl författade utkasl till skådespel, bevistade

repetitioner, underviste aktörer och aktriser, och vid sina vistelser på

lustslotten somrar och höstar, roade Big att i sällskap

med personer af

siti hof själf spela fransyska teaterstycken.

Ehuru alll sådanl stötte en allvarsam och fattig nation, kan man

dock räkna rätta missnöje! ifrån 1775, i anledning af den författning,

då vidtogs, med brännvinsbränningen. Denna tillverkning, sommedtog

mycken spannmål, både därföre tidtals under frihetsregeringen vari

buden, fasi man synnerlig verkan; men vid konungens äntrade til)

regeringen var den tillåten emol en vissafgifl till kronan, som utgjorde

årligen 11 tunnor guld. Genasl efter revolutionen blef den åter för-

buden, dock med bibehållande af samma förui betalta utskyld s

verket till godo. Den besparing, sådanl tillskyndade riket, hvilkei däri-

genom i

del närmaste sattes i

stånd

att umbära utrikes spannmål,

var ögonskenlig, och detta förmånliga utslag på den allmänna handels-

vågen tröstade folkel öfver förlusten af en annars hög1 värderad och

i hushållningen på flere säit nyttig frihet. Del är tillförne nämndt, atl

rikel rar med gäld besväradt. Konungens hofhällning och statens behof

sammanstämde atl göra flere inkomster nödige. Etl nytt departemeni

för handels- och finans-ärenden var redan 1778 inrättadl och den mini-

iter, som utsågs atl detta verk förestå (kommerserådet Liljencrantz),

valdes mera af hopp atl utfinna penningeutvägar, än an reda och i

ordning bringa etl förfallet drätselverk. I

sådana

omständigheter fram-

gafs I77-» etl förslag af generallöjtnanten friherre Wrangel, en

man. som, cficr många genomgångna lefhadsombyten och äfventyr,

kände Tyskland genom några ars erfarenhet, men Sverige föga, man

-in inbillning, alt genom arrende af hrännvinsbränningen in-

bringa i skattkammaren vid pass 30 tunnor guld om året. Detta förslag,

grundadl på uträkningar, var alltför välklingande att icke antagas. Genom

en förordning, som innehöll fullkomlig vederlägi del tre år till-

förne utfärdade förbudet, förklarades brännvin fru- en nödvändighetsvara

i Sverige,

nan bränningen för etl regale. Den utböds

i förstone lill

förpaktning under vissa villkor; men som inga förpaktare anmälti

uppförde kronan själf med ol bnad stora byggnader till bränneri-

inrättningar på mångfaldiga ställen i

riket,

hvarifrån brännvin skulle

Baljas iili invånarnes behof. Af dessa utarrenderades de fli

iskilda personer; och ehuru allmänheten befriades från brännvins-

More magazines by this user
Similar magazines