Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

1.-,

mankomster, men där nys-, förul komedier voro spelte: 'Ty ferai buc-

céder un spectacle å 1'aul re".

I77S ;u-s riksdag börjades den L9 October. Konungen öppnade

den med sin vanliga vältalighet och upprepade hvad riksdagskallelsen

redan förmält, atl ständerna bloti samlades för atl deltaga i

hans

Eägnad öfver rikets tillstånd och hopp om en kronarfvinge. Eftermed-

delad underrättelse om rikets ut- och invärtes ställning, förelades stän-

derna några lagfrågor, i

hvilka

konungen önskade, atl allmänna la

stadgande måtte ändras, begärandes däröfver ständernas utlåtande.

Del undföll dock få, atl detta öfverläggningsämne var en förevändning

och att andra förtegade afsigter utgjorde rätta skälel till riksmötet. Emel-

lertid sattes däröfvi i

igutskott;

äfvensom, enligt regeringsformen,

ett annal utskott öfver bankoverket och ett öfver rikets statsverk

Detta riksmöte var så myckel vigtigare, som del skulle stadga

svenska konstitutionen, dels genom verkställighei af livad regeringsformen

förmådde, dels genom förklaring och tilläggning af hvad i densamma

var mörki eller ofullständigt. Konungen a redan vid dess be-

gynnelse i besittning af den före 1719 i Sverige brukliga rättighel atl

själf utnämna landtmarskalk och de ofrälse ståndens talemän; hvilkel

al adeln och presteståndel emottogs utan gensägels Ii med tack-

samhet, men af de andra två stånden uttryckeligen begärdes. Någre

kloke riksdagsmän funno nogsamt, livad varsamhel ständerna nu hörde

använda, om Icke den frihet, regeringsformen dem försäkrat, skulle

blifva ett tomt namn.

[bland desse tillkom främsta rummel grefve Axel Fersen. Denne

skarpsynte statsman, som eftervärlden torde räkna bland Sveriges stör-

ste, hade tillförne varit hufvudet för fransyska partiet; tre gånger landt-

marskalk, lika lysande genom sin börd, sin rikedom, de ämbeten,

han beklädt; efter revolutionen inkallad i

rådet,

för att, skild från be-

fälet öfver lifgardet och förblandad bland sa många medbröder, mista

af siii anseende, men följande aret på sin begäran därifrån ent-

ledigad; högaktad af allmänheten för sin djupa insigt, sin långa erfa-

renhet, sin kärlek till fäderneslandet, sin ståndaktighet; föga älskad

och trodd vid hofvet, såsom en obeveklig motståndare af enväldet, Grefve

en yrkade un. att donna första riksdag skulle lägga grund till alla

följande, och att ständerna borde visa lika nit om en laglig frihot,

a rättigheter, som för en okränkt konungamyndighet. Men all-

mänheten bland stånden var antingen icke nog klarsynt eller no

om fäderneslandet atl lyda dessa råd; och glädjen att den l November

More magazines by this user
Similar magazines