Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

honom uti ryska beskickningen i Stockholm och där begynte underhålla

en nära förtrolighet med flere adelsmän, som vid 1786 års riksdag vi-

sat sig särdeles nitiske mot konungamakten. En af dem (baron Stiern-

eld) hade strax efter samma riksdag gjort en resa till Dalarne, och föl.

jande aret anträdde lian en till Petersburg och Berlin, icke utan san-

nolik misstanke att i bemälde landsort hafva velat uppägga allmogen

och vid de nämnda hofVen stämpla mot konungen.

Dessa och flere omständigheter stärkte konungen i den öfver-

tygelse, att ryska hofVet umgicks med anslag att störta honom och

att en del af adeln därtill ville låta bruka sig för att blifva mera rå-

dande. Misstroendet till adeln tilltog ej ringa, då 1787 konungen, i be-

bo]' af penningar och ledsen vid den ringa afkomst, han njöt af krono-

brännerierna, utbjöd friheten att till husbehof tillverka brännvin ät samt-

liga sina undersåtare, under vilkor af en nog dryg årlig afgift till k in-

nan. De mest betydande frälsemän vägrade icke allenast själfve för sina

säterier, utan ock för sina frälsehemman och deras åboer. att häruti ingå.

och en del framlemnade memorialer vid socknestämmor och till konung-

ens befallningshafvande för att bevisa sin och nationens härmedelst för

nära trädda rättighet, som liknade manifester. Själfsvåldet att i samqväm

smäda konungen och hans gärningar blef alldeles tygellöst. utbröt rill

och med i hotelser om ytterligare inskränkningar i hans myndighet vid

nästa riksmöte och blef icke konungen obekant, som genom spioner

hade öfverallt tillfälle att inhemta fullständiga kunskaper" 5

).

Själfva Rådet, tillförne' så färdigt att göra konungen till viljes,

visade en styrka, som ådrog det konungens misstänksamhet. En riks-

dagsman från Upsala vid 1786 års riksdag, Kewénter, hade, sitt stånd

aåtspordt, låtit trycka ett förgripligt memorial, som af ståndet ogilla-

des, blef öfverlemnadt till justitiekanslerens åtgärd och, i anseende till

ovarsamma utlåtelser om konungen, af Svea hofrätt så brottslig! prof-

vadt, att författaren dömdes till U dagars fängelse vid vatten och

bröd samt att vara förlustig all rättighet till talan för menigheten.

Rådet stadfästade, emot konungens önskan, blott första delen af denna

dom, men upphof den andra, hvilket af konungen illa upptogs och lör-

anlät ett ai de mest lagstridiga steg, i det H. Maj:t i sin justitiekonselj

*) Föranläl ock i

December

en tryckl varning mot dem, som tadla författ-

ningar. I början på följande året utko ek själfva förordningen »nu husbeliofsbränningen,

stadgande bland ; at, ;iii ämbetsmän, som bröte däremot, skull' mi

sta ämbetet. Officerare för deras boställen voro förut anbefallda att ingå i arrendekontraktet

under vilkor at1 annars ej få föreslås af cheferna till befordran.

More magazines by this user
Similar magazines