Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 34 -

I Petersburg förklarades offentligen äfven till främmande ministrame,

att ryska flottan ärnades till MedelhalYet och Archipelagen att hem-

söka turkarne i hjärtat af deras rike. I Stockholm försäkrades däremot

i tysthet, att samma flotta var utsedd att i vägen uppbränna den sven-

ska i Carlskrona, samt att en galerflotta äfven i Kyssland utreddes,

som ej kunde vara ärnad mot någon annan makt än Sverige. Jämte

del svenska rustningame således föregåfvos endast åsyfta egen säkerhet,

tillades att Sverige och Danmark ärnade vid första öppet vatten förena

sina flottor att tillstänga sundet för den ryska. Emellertid uppe-

höll sig konungen oafbrutet på Haga, träget och skiftevis sysselsatt

med beredelse af mått och anstalter till det påtänkta kriget, under

hemliga rådplägningar förnämligast med general Toll, baron Armfelt

och baron Otto "Wrede, samt med författande af nya teaterstycken, dem

lian lät uppföra af nya komedianter *), för hvilka han ock ined mycken

omsorg granskade och bekräftade ett nytt reglemente.

Allmänheten afbidade våren med fruktan och otålighet för att

se upplösningen af dessa politiska gåtor. Ännu i April månad skref

konungen till kommenderande generalen i Finland, grefve Posse, det

han kunde försäkra invånarne, att Hans Maj:t ingen fiendtlighet mot

Ryssland förehade, utan blott rustade till eget försvar. Efterhand ut-

spriddes rykten, att ryska trupper sammandrogos på gränsen. Dessa

berättelser om Rysslands ovänliga afsigter bifogades andra om samma

rikes vanmakt: att det vore inom sig så söndradt, att endast en ut-

vältes stöt fordrades till dess störtande; att ett uppror i Lifland **) vore

färdigt att utbryta; att sjörustningarne gingo lamt; att flottan icke

kunde bemannas, sedan England af sitt iolk vägrat allt biträde m. m.

Till svenska envoyéen i Petersburg, baron von Nolcken. skulle grefve

Ostermann harva yttrat, det han såsom vän borde förklara, att kejsarin-

nan vore mycket förtörnad emot konungen, och att ingen annan utväg

gafs att återvinna hennes vänskap, än att aftackla flottan i Carlskrona.

i Stockholm egde au fyra teatrar: Operan, Fransyska Spektaklet, Komiska te

atern änder Stenborgs styrelse och del sä kallade Dramatiska Spektaklet, hvarpå

herr Etistell fåtl privilegium, tnea som au med etl aytt reglemente drefs för aktörernas

egen räkning.

**) Det försäkras, att. då svenska Hettan sedermera utlopp och befann sig på

höjden af Kurland, liar man därifrån s ;i väl som från Lifland och Estland väntat

deputerade till bemälta flotta. Bref hade vid samma ti. I kommit

från Sverige,

hvari kurländarne blifvit uppmanade att välja hertig Carl af Södermanland till

hertig. Se Hamb. Pol. hist. Magazin. Januari 1789

More magazines by this user
Similar magazines