Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 38 -

genom Aboska freden 1743 till Ryssland afträdda del af Finland: 3:o

ersätta alla konungens omkostnader till fälttåget, och 4:o på ett exem-

plariskt sätt straffa grefve Rasumowski för hans förgripliga uppförande

i sin beskickning. Dessa vilkor blefVo, såsom man lätt kan förmoda,

icke antagna, utan besvarades med ett skarpt manifest, hvarutinnan

konungens politik allt ifrån dess tillträde till regeringen med mycket

mörka färger afmålades. Under detta inkommo tidningar, att Kosacker

angripit svenska posteringar i Savolax, och att därstädes befälhafvande

brigadchefen baron Hastfehr, till följe af den instruktion han tillförene

egde, huru han borde förhålla sig i händelse af fiendtligt anfall, kring-

ränt Nyslott och intagit flere poster i ryska Finland, nödvändiga att

betäcka gränsen.

Knappt voro dessa berättelser inlupne till konungen, förrän han

förklarade sig anse kriget begynt. Hertigen af Södermanland, som

härom fick skyndsam del till sin efterrättelse, borttog tvenne ryska

fregatter och llere transportskepp, och den 17 Juli gafs det märkvär-

diga och hårdnackade sjöslaget under Högland mellan svenska flottan,

anförd af hertigen, och den ryska under amiral Greighs anförande;

hvilken slagtning, oaktadt ömse sidors uppgifter om seger, troligen slöts

med någorlunda, lika förlust, men med hertigens och de svenskes utmärkta

heder mot en till skeppens antal, storlek och bestyckning vida

öfverlägsen fiende och en ganska, erfaren befälhafvare, hvilken redan

gjort sig namnkunnig i turkiska kriget. 1768 och icke lofvat sig mindre,

än att förstöra hela svenska flottan och föra den svenske prinsen i

triumf. Kyska flottan återvände till Kronstadt och den svenska till

Sveaborg att repareras, där konungen, som inrättat en ny grad af

Svärdsorden, därmed prydde både hertigen och de officerare, som i

synnerhet utmärkt sig, och med mycken ståt lät uppvisa de vunna

segertecknen i kyrkan, då Te Deum sjöngs. Det förtjenar anföras, att

stadgarne för den nya ordensinrättningen Lnnehöllo, att ingen svensk

konung skulle få bära ordenstecknet, innan han under eget befäl vun-

nit segrar, antingen i drabbning eller genom eröfringar, af hvilken

grund konungen ej heller själf antog det. Kor! därefter*) utfärdade

konungen sitl manifest eller förklaring, som uppgaf såsom krigsorsaker

Rysslands flerahanda stämplingar inom Sveriges rike, samt jämväl åbe-

ropade L739 års defensivtraktal med Porten**).

i


i 1 1, i utkom ej förrän

**> Som denna i

g., men blef antedateradl

Au

garanterar Belgradska freden och Portens besittningar,

hvarutinnan rubbning skett genom BLrims läggande under Kyssland, så liar däral

More magazines by this user
Similar magazines