Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 44 -

meriterna icke tagit del i de finskas steg, var dock tänkesättet uti dem

alldeles enahanda, och en myckenhet deras officerare hade äfven upp-

rättat skriftliga föreningar, att till bevarande af fäderneslandets fri- och

rättigheter arbeta på en hederlig fred samt riksdag, och hafva lif och

blod till rikets lagliga tjenst osparde*).

Under denna jäsning vai nästan ingen fråga om konungens bud

och befallningar. Då, en kommendering skulle utgöras, måste llere

dygn därom underhandlas med officerarne, och lycka var, att fienden

höll sig alldeles stilla. Utkast till nya regeringsformer lupo hand emel-

lan: förslag framställdes att öfverföra trupper till Stockholm, för att

där understödja den af konungen icke verkställda riksdagskallelsen");

och man skulle trott, att konungen antingen var redan afsatt eller

färdig att innan kort blifva det.

Änskönt de anförda händelserna ligga i öppen dag, är det dock

(»andligen svårt att fälla ett säkert omdöme om hemliga driffjädrarne,

sammanhanget och afsigterna. Att arméen öfverskridit sina rättig-

heter och gjort sig saker till myteri, samt att en verklig sammansätt-

ning emot konungen varit å färde, lärer svårligen kunna bestridas.

Att tillståndet i arméen, redan innan noten till kejsarinnan afgick, var

i Ryssland så bekant, att anledning är misstänka fiendens delaktighet

i tillställningen, är så mycket vissare, som ryska generalen och guver-

nören i Wiborg, Guntzel, den 6 Ang. n. st. skref till baron Hastfehr,

hvilken då inspärrade Nyslott, att svenska arméen vägrat gå öfver

gränsen, hvilket deras beslut Guntzel, på deras anmodan, skall gifvit

kejsarinnan vid handen. Att jämväl fråga varit om utförande af den

gamla planen till Finlands själfstänclighet och afsöndring från Sverige,

kan slutas både af kejsarinnans svar på noten*") och ännu oveder-

sägligare af den skriftliga förbindelse, ryska generalmajoren Sprengt-

.porten tog af baron Hastfehr, att han på allt sätt skulle bidraga till

detta ändamål; en omständighet, som, jämte andra baron Hastfehrs

*) Noten till kejsarinnan, A.njala förbundet, avertissementet, så ock gi

Ai-mivifs bref till konungen äro tryckta i protokollerna, liällne i generalkrigsrätten

på Fredrikshof 1788 och L789. (Jfr Bil. 1

1.

**) Enligt privata bref frän offlcerarne

den I November i Westerns.

***) Enligt privata bref frän Finland skall den till Petersburg afsände Jägerhorn

efter få dagar återkommit med svar, som uttryckligen äskade Finlands

själfständighet. Detta tunne lians principaler icke rådligt att producera, hvarföre

han strax hemligen åte] afifärdades att utverka drägligare vilkor. Hån återförde

då det ofvanomförmälda svarel den 20 A.ug. i mildrade termer, I< låto sig

behaga.

i Finland skulle riksdagen utlysas

More magazines by this user
Similar magazines