Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 48 -

den erhållit; ocli den år 1772 qväfda bitterheten mot adeln upplifVades

med ökad missunsamhet öfver detta stånds förmånsrättigheter, med

all partiandans och egennyttans förenade itver.

Det var af dessa böjelser, som konungen såg sig kunna draga en

säker vinst, för att, om riket icke kunde frälsas, åtminstone frälsa ko-

nungamakten. H. Maj:t. underrättad om det förestående danska anfal-

let, begaf sig i slutet af Augusti månad ifrån Finland postvägen till

Stockholm, lemnande befälet öfver arméen åt sin bror, hertigen af Södermanland.

Detta vallade äfven söndring inom kongl. huset genom

hertigens af Östergötland missnöje, hvilken, förut af konungen nämnd

till fält marskalk, men de oroliga i arméen alldeles tillgifven, medels!

detta förordnande trodde sig förolämpad af konungen, därföre begärde

afsked, och sedan han det erhållit, begaf sig hem*).

Det är omöjligt att förbigå denna tidpunkt, utan att anmärka

arméens oförsigtighet. Den hade gått för långt att ej gå längre, vågal

för mycket att ej våga mer. Den hade bort besinna, att då den släppte

konungen ifrån sig, gaf den fria händer ät en förolämpad ovän, som

med don sinnesstämning, nationen begynte utmärka, snart kunde bli en

nämnare. Men sådant är ofta utslaget af mångas öfverläggningar, där

ingen rätt hufVudman är. Jalousie och misstroende mellan finska och

svenska arméen, hvilken senare med allt sitt inhemska politiska miss-

nöje icke kunde finna sig vid den förras imderhandlingar med fienden,

hvaraf den svenska icke fått nog uppriktig del, skola isynnerhet lagt

hinder for alla afgörande mått. Det slår icke felt, att fråga varit väckt

om konungens arrestering, äfvensom förslag var uppgifvet, att på ga-

lerer öfverföra nödigt manskap till Stockholm, till hvars traktamente

redan tänktes uppå förskott utur banken. Ohka öfvertygelse och in-

teresse, ohka styrka och tilltagsenhet delade meningame och förbjödo

någondera verkställas.

På Haga vid Stockholm uppehöll si^- konungen några dagar, nä-

stan såsom okänd. Bestörtning och om hade betagit hans tillgifnaste.

hr rådde honom att kasta sig i nationens

armar och göra riksdag.

De så kallade patrioterna däremot talte högt och trotsigt och hoppades

kunna tvinga konungen därtill. På Haga. emottog 11. Maj:t ock en upp-

*) Denne obetydlige herre, ehuru missnöjd han varocb oförsigtig nog atl del

öfverljudt förklara, ångrade sig inom kort tid och billbjöd, då om i

teborg, ånyo sin tjenst. Konungen svarade, atl det rar honom kärt, det hertigen

återkommit från sitt förhastande, men att han-, tjensl ej au behöfdes.

More magazines by this user
Similar magazines