Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

27

ämbetet till dess vård och med vale! af den, del anförtroddes, både

förklara! och uppfyllt sinn afsigter; icke de afhandiingai han med främ-

mande makter ingått; icke de anstalter, livarigenom ban förbättra! ri-

kets hushållning, handelus och näringames lif. Definnasi rikets hand-

lingar. Och om hans samtid, sökande atl tadla lians gärningar, klan-

dra! lians tidsfördrif, skall eftervärlden med så myckel större förund-

ran samla mängden af lians egna handskrifter och häpna för vidden

ögonblick kunde omfatta Europas

af del snille, som nästan i samma

öden, arméers rörelser, flottors utrustning, rättvisans skipande, nyttiga

inrättmngars understöd, de lärdas öfningar, skaldens sånger, nöjets li-

kar, umgängets fria behag och en enskild husfaders minsta omsorger.

öm han icke varit född till en krona, hvilken enskild har någon-

sin varit niera älskansvärd; eller när har et! starkare minne förenat sig

med et! hastigare begrepp och et! skarpare omdöme, eller en högre

själ kunna! danas för en konungatron? Den målade sig i lians uppsyn:

lians ögonkasl talade, uppmuntrade föiiyonsten och välmeningen, men

tryckte den brottslige till jorden; hans tal, lians bemötande, hans >;in

atl uppmuntra, att förekomma, an utdela belöningar, atl lämpa sig till

alla personer, alla åldrar, efter alla lyckans olikheter, hvarmed kunna

de jämföras? Huru många kunna beklaga sig öfver lidande af de hvälf-

ningar, som inom andra hof varit sa vanliga? Han underhöll till slutet

af sin lefnad de! enskilda förtroliga umgänget öaed dem, hvilka han

frän längre tider därtill kallat, och flere, som med hans förtroende in-

bagil de framstå ställen i

hans

hof, hafva där redan uppvakta! i

hans

ungdom.

Hus honom var själfva hviian mäi"kvärdig, den helgade han ål

vetenskaperna, vitterheten och konsterna. Han återtog i sin sons namn

den styrdsr af Upsala lärosäte, hvilken han i

sin

faders dagar själf

vårdat. Lunds och Å.bo akademier och Vetenskapsakademien i

Stock-

holm uppmuntrade han med flere besök och flere vedermälen af sin

omvårdnad. Vitterhetsakademiens upplifvande var det äreminne, han

reste sin moder. Själf stiftade han Svenska Akademien för att vårda

det språk, hvars lagar hans egen talegåfva ifrån tronen stadgat Han

vårdade denna Inrättning med omsorg och med heder, och för atl samla

alla de lagrar, som kunna pryda en dödlig, täflade han äfven om snillets,

och okänd vann han dem, han själf gifvil detta samfund atl utdela.

Svenska skådespelen hade han själf både öppnal och Fullkomnat;

och hvein vet icke, att han till dem bidragil på flere sätl än med sin

belöningar och underhall! Huru sökte han icke att återkalla al-

More magazines by this user
Similar magazines