Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 52 -

ville genom en slagtning afgöra saken, ett vågspel, det alla afstyrkte i

.inseende till truppernas mänga brister på förnödenheter.

Andtligen kom dock d. 8 Okt. ett stillestånd på åtta dagar till stadga,

hvilkot sedermera förlängdes på en månad och slutligen till den 13 Maj

följande året, genom hr Elliots och don emellertid ankomne preussiske

generalkommissariens baron von Borchs trägna bemödande, understödt

framför allt af deras hofs förklaringar, att ifall ej Danmark dämt i in-

ginge, låta preussiska och churhannoverska trupper inrycka i Holstein.

Med största besvär afhulpos några tvisteämnen, som under sjalfva un-

derhandlingen sig yppat, synnerligen i anledning af några och 20 dan-

ska båtars uppbringande på redden af Marstrand under varande första

stilleståndet, hvilka förde lifsmedel och ammunition, samt af prinsen af

Hessen reklamerades, hvaremot konungen ville behålla dem under fö-

rebärande, att stilleståndet blott sträckte sig till lands, men icke till

sjös. slutligen måste denna fråga lenmas till hr Elliots afgörande,

hvilken fann, att båtarne borde återställas, sedan kronprinsen af Danmark

på konungens föreställning återlemnat de därpå varande svenska

kanoner, märkte med rikets vapen. Emellertid tog prinsen af Hessen,

för den skadeståndsersättning, han kräfde, i underpant en förskrifning

af staden Uddevalla på 50,000 r:dr, och tvenne borgare plefvo därföre

gisslan.

De hinder, som vid vapenhvilans afslutande uppkommo af ko-

nungens obeveklighet i obetydliga etikettfrågor, förtjente att alldeles

förbigås, om de icke målade denne herres lynne, som därmed kunde

sysselsätta sig midf ibland de vigtigaste bekymmer. Han ville t. ex.

icke skrifva under instrumentet till vapenhvilan tillsammans med prinsen

af Hessen, icke ge Elliot namn af "monsieur", utan -sieur". Konungen

skall annars mycket förändrat sin ton, sedan friherre Boren kem

och talte ett mera despotiskt språk fm den republikanske Elliot. Han

begynte sedermera att mera taga. rad af sin så kallade höghet och sökte

på hvarjehanda vis att underhålla misstroende mellan Elliot och

Borch, bviiket dock förekoms genom den förres klokhet och öppna

förhållande. På en konungens förebråelse, att han ej var nog discret,

svarade han:

''.Te n'ai que quatre confidents, ce sent les quatre vents".

Denne tuktomästare af al] despotisk höghet bar flere gånger gjort pro-

positioner, hvilka^konungen i

första

hettan förkasta! med del misshag,

att. lian sagt sig hellre skola uppoffra lit och krona, men ändå slutligen

måst antaga.

More magazines by this user
Similar magazines