Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 68

öfver sina landsmän, till bevis af hvilken hypothes alla sedan inträf-

fade händelser voro vrängda, utan ock af den häpenhet hos de enfal-

dige, den förbittring emot oskyldige, däråt' upprördes.

Ifrån rikssalen trädde ständerna på sina vanliga samlingsrum,

då friherre Carl De Geer med allmänt bifall tillstyrkte, att ridderska-

pets oeh adelns protokoller vid donna riksdag måtte i

ryckas. Ett lika

beslut vidtogo både borgare- och bondestånden, men presteståndet lem-

nade sina otryckta vid denna riksdag såsom den föregående.

Den påföljande dagen, d. 4 Februari, blef märkvärdigare och ådaga-

lade redan den skiljaktiga vändning, som sakerna fingo i stånden. Se-

dan särskilda propositionen blifvit på riddarhuset uppläst och lagd på

bordet, till dess val af hemliga utskottets ledamöter hunnit fullbordas,

begynte ridderskapet och adeln sina öfverläggningar med det ömma.

men enskilda ämne. ståndet fått att beklaga sig öfver, genom de papper,

så tryckta som handskrifna, hvllka, utan uppgifven författare utspridda,

smädeligen angripit adeln och krigsmakten. Friherre De (Teer fram-

lemnade nu ett yttrande till protokollet rörande dessa, i anseende till

hvilka han tillstyrkte, att Underdånig skrifvelse till Kongl. Maj:t måtte

afgå med anhållan om dess höga och rättvisa beskydd samt om be-

fallning att vederbörande ämbetsmän måtte skyndsamligen efterfråga

författarne och utspridarne samt befordra dem till lagligt straff; men

däremot om finnas skulle, att någon eller några, förgätne af ära och

tro, sig mot staten förbrutit, att den eller de då, lag likmätigt, därföre

måtte blifva ansvarige, utan att tillvitelser af förräderi eller vederstygg-

liga st ämpl ingår måtte sättas på hela nationens eller oskyldiges räk-

ning. Friherre De Geer sade sig aldrig kunna tvifla om bifall härå af

en upplyst och rättvis konung, helst Sveriges störste regenter alltid

med utmärkt ynnest omfattat adeln, då däremot en Magnus Smek. en

Albrecht af Mecklenburg, en Christiern Tyrann alltid begynt svenska

folkets förtryck med tillbud att kufva adeln.

Detta yttrande var näppeligen uppläst och med höga bifallsrop

gilladt, förrän lagmannen af Steenhoff begärde det på bordet. Häröfver

uppkom mycket sorl och buller. Herr af Steenhoff måste emottaga de

hårdaste förebråelser af sina fleste medbröder, hvilka funno en sak, som

så ömt rörde hela ståndets heder, icke tala uppsköt'. Men på grefve

Forsens och friherre De Geers egen erinran, att ej vanligt vore, del

något mål genast till åtgörande företogs, då del af någon ledamot begärdes

på bordet, och att denna, ordning ej utan vådliga följder kunde

More magazines by this user
Similar magazines