Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 70 -

Hans Maj:t hade däröfver betygat sitt misshag, förklarat sig anse bestri-

dandet af förslaget till Finlands afsöndrande såsom en dementi af sitt

eget anförande till ständerna den 2 och 3 Februari och därföre icke

velat tillåta memorialets framgifVande, hvilket oaktadt författaren vå-

gade nyttja närvarande tillfälle af en redan yppad fråga att dessa sina

tankar såsom diktamen till protokollet förvara. Hvad olägenhet honom

därigenom ådrogs, viste sig innan kort.

Den ende, som tilltrodde sig göra några erinringar vid friherre

Carl De Geers tillstyrkan, var öfversten vid amiralitetet Pehr Liljehorn.

Med varning till adeln att i närvarande kritiska ställning bruka försig-

tighet, förklarade han sig i hufvudsaken alldeles instämma med be-

mälte friherre, men ville icke att dess yttrande i

hela

dess vidd skulle

ligga till grund för adelns underdåniga skrifvelse till konungen, helst

de anförda exempel af skadliga konungar, som förtryckt adeln, till en

del voro olämpliga. Likaledes hemställde han, om icke rätta tiden att

anropa konungens höga åtgärd i detta ämne då först vore inne, närde

i arméen brottslige och nyligen häktade undergått ransakning och dom

och således utrönt blifvit, hvad mer eller mindre grund de utspridde

ströskrifter kunde ega. Men adeln, tippa äskad och därom gjord pro-

position genom landtmarskalken, stadnade dock i det beslut alt i hela

sin vidd bifalla friherre De Geers yttrande, med tillägg, enligt lagman

Spaldencreutz' tillstyrkan, att hos Kongl. Maj:t måtte anhållas om en

kungörelses utfärdande med varning till allmänheten, som redan noga

kände smädeskrifterna mot adeln, att ej till dem sätta tro eller låta

sig förledas till misstroende emot medborgare af detta stånd. Utdrag

af detta protokoll skulle ock meddelas de öfriga stånden med anmodan,

att de måtte deltaga i föreställningen till Kongl. Maj:t öfver ett ärende,

som ej kunde vara dem likgiltigt, då de jämväl i arméen hade vänner,

barn, anhöriga och soldater, hvilka ej annat kunde än blifva dyrlegde,

i den mån deras ära skymfades och följaktligen hågen till krigstjensten

förminskades*). Deputationen, som härmed afgick, infördes af kammar-

herren friherre Deuterholm, hvilken med en utstuderad vältalighet

framförde sin egen förbittring på ett för ofrälsestånden stötande sätt

och därmed ej ringa bidrog att söndra dem mor och mer ifrån adeln.

Eerr af Steenhoff, -som i nästföregående pleno sa högeligen miss

hågat riddarhuset, förklarade sig väl nu med dess beslut vara fullkorn-

ligen nöjd, och att han med del begärda anståndei icke haft afseende

*i Detta tillägg var föreslagel al öfverste Äimfslt.

More magazines by this user
Similar magazines