Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

måtte förgätas, som tillfyllest visat sitt nit för konung och fädernes-

land, änskönt han saknat tillfälle att det genom bedrifter bevisa. Be-

slut om tacksägelse äfVen åt honom blef ock fattadt och meddelt de

öfriga stånden, hvilka ej därutinnan ingingo, •medan hertigen, såsom

ofvan är förmäldt, var känd för sin tillgifvenhet för patrioterna, och

sedan han nedlagt allt befäl i Finland, tillbragte sin tid i sysslo-

löshet.

Men livad som gjorde denna dag framför allt märkvärdig, vrår

direktören Frietzskys på riddarhuset uppgifha förslag till instruktion

föi- det, hemliga, utskott, konungen äskat, af innehåll: l:o att alla de

mal. som i

detta

utskott, förekomma och ej kräfva en oundgänglig hem-

lighet, må blifva ständernas plena meddelta; 2:o att inga sådana

mal, som enligt regeringsformen och flere dess särskilda §§ äroriksens

ständer förbehållna att omedelbart af dem afgöras, måtte få i detta,

utskott upptagas och afslutas, helst de flesta af dem blifvit andra ut-

skott till utarbetande uppdragna och därifrån komma att ständerna in

plenis föredragas. Förslaget lades på bordet.

Samma dag hade brukspatron Björkman i

borgareståndet om in-

struktion för bemälte utskott äfven väckt fråga, hvars åtgörande blifvit

uppskjutet till nästa plenum. Anledningen till dessa hemställningar

var egentligen den farhåga, att 47 § i regeringsformen, hvilken omför-

mäler ett så beskaffadt utskott, som konungen nu begärt, och hvilken

tillägger detsamma, alla de rättigheter, ständerna själfva innehafVa öfver

ärenden, som konungen synas böra hemliga hållas, kunde diagas till

den mening, att frågor om bevillningar, banko- och statsverket, krig

och fred m. m., utan allt ständernas deltagande där kunde afgöras, utan

hinder af di' efterföljande ord i §, "att alla som uppenbara vara kunna,

blifva riksens ständers plena meddelta och under deras rådplägning

hånskjutna''. Konungen åter å sin sida, ansåg all instruktion utom rege-

ringsformens allmänna stadgande så mycket vådligare, som därmedelst

hela ändamålet med utskottet, kunde gä förloradt, helst i

herr

Frietz-

skys förslag konungens rättighet att ensam pröfvä, när målen böra hem-

liga hållas, icke nog tydligen blifvit, iakttagen.

När följaktligen denna fråga följande dagen, den 7 Febr., i borgare-

ståndet kom under öfvervägande, hvarvid af talmannen äfven gafs

vid handen, att, utom hemliga utskottet ett särskildt öfver bankoverkel

komme alt sättas, blef all instruktion töa- del förra med så stark öfver-

röstning afslagen, och -17 § regeringsformen ansedd tillräcklig till ut-

stakande af utskottets skyldigheter, att herr Björkman faun sig befogad

More magazines by this user
Similar magazines