Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 78 -

tillika innehöll en underdånig föreställning om nödvändigheten af en

snar och hederlig fred och lades på bordet.

Utom det af H. Maj:t äskade hemliga utskott, var ock faststäldt,

att ett bankoutskott sättas skulle, hvartill valet genom elektorer i alla

stånd, försiggått, och nu af ridderskapet och adeln uppbröts. Vid 1778

och 1786 års riksdagar hade äfven ett statsutskott varit inrättadt, för

hvilkel konungen låtit uppvisa statsverket: men då detta vigtiga ären-

de, i anseende till dess nära sammanhang med rikets allmänna ställ-

ning, nu jämte de öfriga saker, som H. Maj:t fann skäligt att till hem-

liga utskottet öfverlemna, beqvämligast därstädes kunde handteras,

pröfvade H. Maja ett särskildt statsutskott denna riksdag onödigt.

Denna dag väckte dock herr Frietzsky, genom ett yttrande till protokollet,

därom fråga och föreställde angelägenheten, att ett sådant utskott, en-

ligt regeringsformens 50 §, mätte sättas samt ständernas plena därifrån

erhålla kunskap öm drätselverkels tillstånd. Detta yttrande blef denna

gången lagdt på bordet ulan vidare öfverläggning, men uppkastade ett

nytt ämne till missförstånd och till tidsutdrägt.

Till biläggande af den söndring, som uppkommit mellan konungen

och patrioterna, hade hittills ingen underhandling blifvit företagen.

Grefve Fersen trodde sig skyldig att genom ett samtal med konungen suka

förklara både sitt och patrioternas tänkesätt samt skälen till deras

uppförande, och att fillika föreslå medel till rikets räddning och lugnets

återställande. Konungen tillät honom föieträde onsdagsförmiddagen

den 11 Februari. Under ett två timmars samtal mellan fyra ögon

skall han med al i öppenhjärtighet

upptäckt sitt och patrioternas miss-

nöje, bevist huru konungen öfverträdt alla §§

i regeringsformen, pä

adelns bekostnad värfvat anhängare i de öfriga stånden, förklarat, att

inga, utvägar vore i II. Majas makt att tvinga adeln vika från en bok-

siat i grundlagarne, ocli att, i händelse våld försöktes, adeln vore fär-

dig att förr låta begrafva sig under splittrorna af sina. bänkar, fm upp-

offra det ringaste af friheten. Detta frimodiga tal, förenadt med före-

ställningar, att konungen måtte följa en rättvisare väg, och med löften,

att i sådan händelse adeln ej skulle eftergifva någol annat stånd i

nit

för sin konung, gjorde ej den verkan, grefve Fersen påsyftat. Men ko-

nungen dolde sin harm, gaf inga tydliga svar, och grefve Fersen skildes

vid honom i den öfvertygelsen, att hopp till vänlig öfverenskom-

melse ännu var öfrigt, hvilket han för flere sina vänner yttrade.

Innan riksdagen börjades, hade jag af konungens egen mun hört,

att han med mindre misshag ansåg grefve Fersen än de öfriga patrio-

More magazines by this user
Similar magazines