Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 79

terna, emedan han icke tagil parti af de finska cheferna och bå

ver del företagna kriget och dess olyckliga följder döml med mera

lighet. I anledning

dåraf vågade jag en gång hemställa, om konungen

icke skulle' finna god! atl med honom rådpläga om de mått, vid

riksdagen komme atl vidtagas, och således undanrödja de ämnen

till tvedrägt, som uti oheredda ärenden skiljaktiga tänkesätt pläga

medföra. Men konungen svarade sig alldeles vilja undvika en slik öfverläggning,

hvilken, såsom flere dem 11. Maj.-t tillförne med honom

haft, skulle på del sätl aflöpa, atl båda blefve onda och sedermera icke

såge hvarandra på

'-it hälft år, emedan, tillade han, "grefve Fersen äi'

den ende af mina undersåtare, som jag finner så stor, atl del icke

är under min höghel atl mäta mig med honom". Ett sådant yttrande

af en konung om en undersåte innebär redan ni hemlig hotelse. Ko-

nungens saktmodiga ton om grefve Fersen förändrades ock alldeles

efter riksdagens början, utan atl jag enkannerligen vet afhvad orsak i.

Konungen yttrade i

stället, an all oredan kom från honom, som under

en täckmantel al' saktmod och billighet underhöll partiandan hos sina

anhängare, tilläggande honom förnämsta skulden till all inhemsk oro i

Sverige ifrån revolutionstiden 177^ och den märkliga förebråelse, att

han alltid varit en afsagd fiende sa af konungamakten som konunga-

huset. Bonom lades ull och med till last. att han. 1 77J inkallad i

rådkammaren, sa godi som genast tagil afsked, och att han. skild

från allmänna ämbeten, ännu på sin sena ålderdom blandade si^- i allmänna

ärenden ni. m.

Jag sökte föreställa, att grefve Fersen för att sammanhålla ett

parti, som utom honom ännu ytterligare skulle förgå sig och störta

riket i

våda,

vid fiere tillfållen vore nödsakad bifalla steg, som han

kanhända ej gillade, men ait jag em hans uppriktiga kärlek till fäder-

neslandet vore sa myckel säkrare öfvertygad, som jag af en både upp-

lyst och vältänkande man af grefve Fersens förtrognaste vänner på

heder och samvete därom vore förvissad i. Konungen fortfor, att denne

säkert, af grefve Kei-sen vore bedragen, och att hågen att styra sitt

fädernesland vore grefve Fersens enda patriotism. Med sådana tänke-

sätt är lätt ait finna, huru konungen skulle upptaga grefve Fersens

ofvananförda föreställningar. II. Maj:t fällde em dem sedermera det

omdöme, att grefve Fersens afsigt därmed tycktes vara treggehanda:

hade ock ;

'» i lians grefvinnas sällskap smädades k ngen djärfvast. Grefvi i

lerhaudla

med Dere i

' .inii s, bröder.

ofVälse stånden. Månne däri

More magazines by this user
Similar magazines