Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 82 -

heiTe Leijonhufvuds yttrande innehöll en förebråelse för det adeln hit-

intills sysselsatt sig med småsaker samt med tidsspillande kif och

buller, h vilket ådrog honom en hård bestraffning af grefve Fersen och

herr Frietzsky och den senares uppenbara förklaring af sitt förakt,.

Jag hade samma dag om aftonen tillfälle att nämna detta för konungen

och beklagade, alt så kitsliga anföranden som friherre Leijonhnfvuds

skulle förvirra ställningen ännu mera. Men konungen yttrade härom

en helt annan mening och sade, att eftervärlden en gäng skulle blott

döma, att friherre Leijonhufvud varit en oförfärad man. Jag tillade då,

att han likväl ådragit sig af direktören Frietzsky en skymf, den han

måste lemna ohänmad; hvarpå konungen med någon rörelse svarade:

"Det är visst, att Frietzsky denna riksdag spelar om sitt Imfvud". — Att

återkomma till riddarhuset, så, ehuru bekant var, att de öfriga tre

stånden funnit ett särskildt statsutskott öfverflödigt, drefs dock detta

mål till en onyttig omröstning, hvarifrån de floste royalister tillsades

att afhålla sig, dels att ej röja sin undervigt, dels emedan hufvudsaken

var ändå vunnen. Denna omröstning utslog ock fördenskull med stor

öfvervigt for patrioterna.

Uti presteståndet hade denna dag jämväl förefallit en märkvärdig

omröstning. Den angick bondeståndets förslag, att tacksägelse hos ko-

nungen skulle afläggas för den beviljade husbehofstillverkningen af

brännvin, men aflopp med lika röster. Flere ståndets ledamöter hade

vid detta tillfälle varit af arman mening än konungen räknat uppå,

bland hvilka biskop Bchröderheim i

Carlstad

isynnerhet blef illa an-

sedd. H. Maj:t lät ock förelägga honom val emellan följande tre vill-

kor: l:o att oförtöfvadt lemna Stockholm och resa till sitt stift: 2:o att

vid första tillfälle på ett utmärkt sätt genom sitt förespråk göra ko-

nungens vilja i något annat riksdagsmål till nöjes: 3:o att mista sina

utom biskopslönen genom särskild kongl. nåd innehafda regala pasto-

rater. Han valde det första.

Borgare- och bondestånden voro ock denna dag församlade. Båda

instämde i det beslut, att .Stockholms borgerskap skulle betackas för

dess oförtrutenhet att bestrida vakthållningen

senare nyttjade detta tillfälle att anmäla, det dess i

satta fricorpser voro beredvilliga att inställa sig i

i hufvudstaden, och det

Stockholm

Landsorterna

upp-

till vakt

göring till borgerskapets lisa., medan staden var utan annan besättning.

Hetta märkvärdiga anbud, syftande på den redan uppbådade Dalcorp-

sen, blef genast till konungens bifall anmäMt och med mycken nåd

emot, taget och besvaradt. Del förebådade märkliga förändringar.

More magazines by this user
Similar magazines