Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

85

huruledes flere adelsmän af första klassen sprungit öfver Bkraiikel och

omgifvil honom på sin stol, tian visste ej L hvad afsigt; riddarhus-sekre-

teraren föii oriktigt protokoll "'-Ii riddarhusfiskalen uppropa! ledamö-

terna i

den

affärdade deputationen, då landtmarskalken trodde, atl han

uppläste deras namn, som protestera! emol beslutet; huruledes slutli-

gen han, i

ill sin säkerhel för .-ill framtida förebråelse och allt ansvar,

ansett sig pligtig att sådanl allt til] protokollet anföra m. m.

[ den

bestörtning, som härigenom uppkom, stadnade adeln ge-

nast på sina personligen angripne ledamöters föreställning i

att lägga detta diktamen på bordet, innan det i

intagas, och åtskibdes däruppå. M < 1

1 landtmarskalken

det

bé-

protokollet kunde

vände sig med

en lika lydande besvärsskrifi till konungen. Den var besannad af några

och femtio adelsmän såsom underskrifne vittnen, somliga oförståndiga

ynglingar, de flesta vanryktade och som ingenting hade att förlora.

Större delen var ock drifven till underskrifl under välplägning på herr

Steenhoffs klubb.

Märkligt var, atl den förste bland dessa underskrifvare var kap-

tenen friherre Sven Palmstjerna, son af riksrådet Nils Palmstjerna, i

sin lid ostridigl den mesl nitiske förfäktare af friheten emol konunga-

väldet. Vittnesmålel var ställdt efter en ovanlig formel, som på vissl

sätt gjorde det kraftlöst; det hette nämligen, att hedanskrifne intyga

dels somliga, dels alla de omständigheter, landtmarskalken i

sin

skrit!

upptagit och angifvit. Hvad annars beträffar de öfverklagadi 'd-

uingar med buller uch hetta. s. : kunde

vanligen undvikas i

de arven så litet bestridas som

ett samfund af niohundrade personer i en ömtålig

öfverläggning. Beskyllningen åter mot friherre De Geer för oanständig

häftighet imedde på en godtycklig uttydning af ett obestämdl ord;

men den emot grefve Fersen var en ilskefull vrängning af en ganska

oskyldig åtbörd, i det han under sitt tal gjort några rörelser med högra

handen, i

hvilken

han höll en livit näsduk. Hvarifrån landtmarskalken

hemtat den tanken att anklaga adeln för dessa förmenta brott, skall

röj1 s'il;- i hans

egenhändiga utkast till besvärsskriften, hvilken begynts

med de orden: "På Kongl. Maj:ts nådigste befallning får jag tillkänna

etc., innan det undergått lagman al Nordins rättelser.

Sedan konungen eftermiddagen och följande aftonen haft öfver-

ingar med talmännen och flere ledamöter af stånden, Lät II. Majrl

genom anslag sammankalla ständerna till plenum plenorum på riks

Balen den 17 Februari kl. LO förmiddagen. Del förmenar anföras, att

d;i bondeståndet samlades ter aii dit uppträda, bl ef del af sekreteraren

More magazines by this user
Similar magazines