Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

elackadt, dalkarlarnes beväpnande afmåladl såsom brottslig! och

-7

ligt, än för friheten, än för banken, endas! för det de voro konungen fulll

tillgifna. H. Maj:l förklarade vidare, alt på bondeståndets anbud fri -

corpsen från Dalame var beordrad till Stockholm, men ej för atl

vakten i

staden,

som aldrig kunde vara i

skåpets, man för atl freda staden i

händelse

säkrare

bänder än i borger

af eldsvåda i

en

tid, då

allmän säkerhel synes löpa tara, hvarföre samma corps ej Bkulle

komma in uti staden, utan inqvarteras i

kungsgårdarne

däromkring.

Slutligen befalldes adeln göra sin landtmarskalk ursäkl och utplåna utur

sina protokoller alll livad lagstridigl vore sann isynnerhel öfverlågg-

ningame den 7 och 9 Februari; till verkställande hvarai adeln ålad< -

att genasl aftrådä till riddarhusei och utgöra en deputation, anförd af

grefve Brahe, och med hvilken grefve Fersen och friherre De Geer,

jämte de andra, som i landtmarskalkens skrift voro nämnda, borde

följa för atl göra honom tillbörhg ursäkl och uppföra honoro i

sin

landtmarskalkstol. Tillika öfverlemnades besvären emol riddarhus-

sekreteraren och askalen till riksdrotsen att lagligen beifras.

Under hela detta tal gnistrade konungens ögon, lians hy för-

vandlades, alla hans åtbörder utmärkte den häftigaste vrede. Det var

tydligt, att de hårdaste tillvitelserna voro ställda mol grefve Fersen.

Det var lian. som regera! riket med järnspira, han som nu ville ryckas

din spiran med konungen. Bland flere af adeln, som ville tala för att

urskulda si"-, uppstod ock denne åldrige rådsherre, men konungen ty-

stade honom med hög röst och etl hård! slag med spiran i

bordet,

tcke desto mindre fortfor grefve Fersen atl åberopa sig den ratt, som

tillhör livar svensk man att ej dömas ohörd. Konungen tillsade ho-

oöm da. att adeln ej här egde atl tala. utan blotl att höra, men atl

den kunde deliberera på sin egei samhngsrum, dit konungen dem för-

viste. När adeln till följd däraf skulle afträda, yppades etl dof

och någon villrådigbel al en del ledamöter, som trodde konungen icke

vara berättigad an således afskeda adeln. Grefve Fersen var den, som

afbröl denna tvekan, da han tog grefve Brahe vid handen och genas! med

honom begynte affarden. Detta lågges af somliga grefve Fersen till 'an

Båsom en feghel och af andra till beröm såsom en foglighet. Bland de

onyttiga betraktelser, som ofta göras öfver hvadsom kunnat hända, har

sedermera ock hört den*), att om adeln vid detta tillfälle \

> At\'ii .ii' Instrumenta imperii såsom hertigen af Södermanland och pre-

n grefi e ttunck.

More magazines by this user
Similar magazines