Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

dom kunna urskulda sig, borde adeln anhålla om del al konungens tal.

Andra åter påstodo, atl konungens befallning borde försl verkställas

och ursäkten göras; andra atl protokollerna ''.i finge åberopas, Bedan

konungen befallt, atl de skulle förstöras; andra atl grefve Fersen ej

egde rätl atl justera sina yttranden till samma protokoller. Friherre

Josias Cederhjelm med Bit! vanliga sal! tillstyrkte, atl nian i

närva-

rande dilemma skull.' taga en medelväg, atl allenasl genom en depu-

tation komplimentera landtmarskalken och underrätta sig om lians

hälsa.

Oaktad! del buller, som en sa grannlaga öfverläggning medförde,

van dock en betydande ."'Ii ögonskenlig öfvervigl pä deras sida, som bi-

Rjllo grefve Fersens tanke. Protokollerna för den 7 och 9 framilades och

upplästes, då grefve Fersen och friherre De Geer jämkade någol af sina

ordasätl och utlåtelser utan ändring i

väsentliga

innehållet. Adeln

beslöl da vidare, atl genom sina elektorer för hvar klass låta utse en

deputerad, som, sa t'n skr kunde, skulle samfäldl utarbeta förslag

till förklaring i

adelns

namn. bvilkel i

ståndets

plenum komme att

justeras, och att grefve Brahe, sa .-nan adeln åtskilts, skulle uppvakta

konungen med berättelse "in adelns nu vidtagna beslul sann anhållan

om de| af konungens tal. "Hvad mig enskildl ajigår", tillade grefve

Fersen, "torde jag få bedja konungen utsätta den domstol, vid hvilken

jag och landtmarskalken få utföra vår sak mol hvarann, emedan jag

icke tillåter någon dödlig makt döma "tu min ära". Adeln åtskildes

klockan •". eftermiddagen, och grefve Brahe vid sin uppvaktning bos

konungen fick endast del svar, att II. Maj:t framdeles skulle lata veta

sin vilja.

Del återstående af denna dag tillbragtes i den

allmänna oro, som

stora och oförväntade händelser uppväcka. Ingen var som ej såg, att

konungen tagit err våldsam! steg. Han hade döm! det första riksstån-

del ohördt, kasseral dess protokoll och med detsamma förstörl dess

säkerhet, gifvil adeln allmänna och obevista tillvitelser, icke mindre

hårda än de som tillförne influtil i smädeskrifter af namnlösa författare,

upplös! handet emellan de konstitutiva delarne i

rikskroppen,

då han

stympa! en [em och afhandla id de öfriga. Begynnelsen varsåledes

gjord till mi statsförändring, hvarvid makten talar och lagarne tiga.

I»ess utgång afbidas a! somliga med bäfvan, af flere med bekymmer,

af alla med otålighet.

Konungen a sin sida var ock bvarken bekymmers- eller Bys-

»ellos. Han samlade "in aftonen i

sina

rum talmännen för de tre

More magazines by this user
Similar magazines