Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 100 -

varmaste kärlek för (samtliga mina medborgare af de öfriga stånden,

besvär jag E. K. M. vid Gud-, vid sin tron, vid sitt hjärta, sitt ädelmod,

vid samtid och eftervärld, att oss måtte förunnas någon betänketid."

Denna korta föreställning gjorde en verkan, som mera bör till-

skrifvas tillfället, mitt ställe i konungens tjenst, mitt kända tänkesätt

för hans person, kanske min ömma sinnesrörelse, än min skicklighet.

Konungen blef synbarligen bevekt och förklarade genast, att han be-

viljade adeln frihet att på riddarhuset företaga Säkerhetsakten till öfver-

vägande och utlåtande, men att ett trefaldigt ja af de andra stånden

tillräckligen tolkat, att de den enhälligt antagit. Biskop Lindblom, som

strax efter aktens uppläsning anmält sig att tala, fick då först ljud

och anhöll i ett vackert tal, att presteståndet äfven måtte få betänka

sig*). Det samma utbådo sig för borgareståndet borgmästaren Ekerman

i Stockholm och Åberg i Uddevalla. Biskop Wallqvist åter till-

styrkte, att konungen icke måtte tillåta något beslut på rikssalen tagas

utan att alla fyra stånden vore öfverens. Men konungen upprepade

ånyo att saken var afgjord af tre stånd och kunde icke mer upptagas

utan hos adeln. Elere ledamöter anmälte sig ytterligare att tala, och

det kan anses såsom en stor försigtighet af konungen i den vändning,

saken då fått, att Hans Maj:t äfbröt all vidare öfverläggning, hvilken

troligen kunnat föranleda till en mycket ömtålig granskning, med

hvad rätt en sak kan antagas såsom afgjord af tre stånd, då det fjärde

förunnas tillstånd att den öfverväga och pröfva. I stället uppkallades

*) Om morgonen den 21 Februari var jag hos biskop Lindblom, att af honom,

som jag visste i egenskap af vice talman de förra da.garne uppvaktat konungen,

inhemta upplysning, hvad konungen i pleno plenorum ärnade företaga och framför

allt, om han äskade någon ny edgång.' Han svarade på min fråga härom, att han

på sitt samvete ej kände det förra, men att han vore af konungen försäkrad, det

fråga om ny ed ej skulle ega rum. Han var rörd ända till tårar öfver den brydsa.mma

ställningen, beklagade sitt Ode, som i en sä besvärlig tid blifvit framsatt,

och visade mig utkast till tlere föreställningar, dem han ärnade göra, i fall Erihe

ten för hårdt anfäktades. Detta gaf anledning till fiere samtal oss emellan om

grunderna till Sveriges borgerliga frihet, såsom om angelägenheten af personlig

säkerhet och att beskattnings- och lagstiftningsrättigheten samt bankens förvaltr

ning förblefve hos ständerna, dag igenkände däraf myckel i biskopens tal. — Denni

man förtjente ingalunda det hal, han af uiotpartiet ådrog sig. Ömsint OCh välmenande,

men, under ett utv&rtes anseende af prelatensisk myndighet^ hvarfeen

genom naturliga gåfvor eller erfarenhet vuxen det rum, som en slump vid denna

riksdag honom tilldelte, måste han följa den herskande tonen i sitt stånd. Hess

ut, ,m hade de ifrige patrioterna mot, honom oeh de Beste ofralse riksdagsmän begått

det gemensamma fe] att strax rid riksdagens början förklara dem krig. De

belsade ej på dem, de hädade dem och utmärkte på allt möjligt sätt för dem veder

vilja oeh förakt. Sådant kunde ej annat än stöta den kallsinnigaste och stärka

men ej försvaga, den sammansättning de hade emol 9ig.

More magazines by this user
Similar magazines