Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 102 -

Jag yttrade dock i allmänna ord, att mig syntes, det konungamakten

där blifvit utvidgad öfver den gräns, som friheten medgifver, och att

lag fördenskull hellre ville bifalla de föreslagna inskränkningar i adelns

förmåner än i nationens. Detta syntes göra intryck på H. Maj:t, som

då berättade, att det förnämsta, Rådet nyss haft att anmärka vid

akten, var frälsets där stadgade lika deltagande med skatte i skjuts-

ningsbesväret, Riksrådet grefve Oxenstiernas infall till konungen vid

detta tillfälle var fullt af qvickhet: att H. Maj:t velat låta Rådet se dess

begrafning, lika såsom Carl V såg sin, innan han dog. Jag upptäckte

vidare min oro öfver grefve Fersens öde och berättade, huru osannfärdiga

de tillmålen voro, som landtmarskalken gjort honom. Konungen

bad mig vara tillfreds, "ehuru", tillade han, "grefve Fersen är ganska

brottslig" *). Jag lemnade därpå Hans Maj:t med tillönskan af Guds

välsignelse öfver honom och hans regering.

Konungen visade vid detta tillfälle ett verkligt ädelmod. Det

påminner mig ett drag af ädelmod mot professor Sergel. Konungen

hade i Rom tagit honom med sig för att meddela upplysningar öfver

konstarbeten i flere palatser. Men dä konungen vid början af promenaden

besåg Ti ti thermer, och Sergel såsom o vig och tjock med möda

kunde framkrypa i de trånga underjordiska gängarne, tog Sergel humeur,

svor och förirrade sig. Konungen skrattade däråt, hvaraf Sergel än

mer förtörnades, så att han gick hem utan att vidare följa konungen.

Rosenstein, som märkte detta och fruktade onåd för Sergel, gjorde af

egen drift hans ursäkt. Konungen svarade med mildhet. "Sergel blef

ond, jag märkte det och vet, att han är hastig, men man har ej genier

för bättre köp."

Ifrån rikssalen förfogade sig klockan 8 de tre stånden till hvart

sitt samlingsrum, hvarest en och annan ledamot försökte att upptaga

Säkerhetsakten under ny öfverläggning; men talmännen förbjödo det

vid konungens onåd och läto blott akten ad notitiam ånyo uppläsas.

Jag träffade samma eftermiddag prester, som däröfver voro högeligen

uppbragte, men förgäfves. Landtmarskalken däremot glömde att åter-

föra sitt stånd pä riddarhuset; till godtgörande hvaraf han lät anslå

till plenum kl. 4 ännu samma eftermiddag för att välja elektorer i de

flere arresterades ställe. Men få ledamöter kommo tillstädes och deras

öfverläggning blef ganska orolig. Kapten Cock tillstyrkte en depu-

tation till konungen att först utbedja sig del af orsaken till arreste-

•i ai grefve Nils Posse hade konungen dock sagt: "Qu'il perdrait sa fcéte."

More magazines by this user
Similar magazines