Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 33 -

öfver denna förlust, om jag ''.i vore säker, atl de igenfinnas ihoplagda

med mina underdåniga svar och skrifvelser ibland Bamlingarne uti of-

\;,iiii;iiiiikI:i lårar. Jag bör anmärka, att allt hvad dar finnes är ante-

rieuri af kriget, och upplysningarne om denna märkliga epok skola

före sökas mesl uti de samlingar, hvilka stannal uti hans enskilda

gömmo.

Mycken villervalla skulle bans historia lida af alla de stridiga

och ogrundade berättelser, som lupil man och man emellan, diktade

dels af gissningar, dels af ilska och af okunnighet. Under en så gruf-

lig sinnenas söndring eller, rättare sagdt, förbistring,

- i' 1

sista aren

delade nationen, skall bvardera partiet försvara sig med fagra skäl och

han förorättas af bägge. Många torde redan hafva teckningar

och berättelser, och ibland dem en och annan i

god

afsigi med någon

kännedom och fullkomlig föresats af oväldighet; men de torde kanske

]ika fullt blifva mindre säkra. Om, som man länge förmodat, kansli-

i ;l ,l,i Elers sysselsatt sig därmed, ega de visserligen mycken förtjenst;

men jag tror ej, att de innehålla mycket annat, än hvadsom igenfinnes

ut i protokoller

och expedition för inrikes ärenden, och några anekdoter

rörande norska resan 1772. Om biskop Wallqvisl gjorl någol däi"vid,

sa förmenar hans arbete otvifvelaktigl både uppmärksamhel och förtro-

ende för •'! eller

J- år, men likväl endast i vissa ämnen, nämUgen om-

tingen vid L789 ars riksdag och de därefter följande händelser.

Af alla. jag vel ej hvad jag skal] kalla dem, som flöto upp viddentiden,

var lian den ende, jämte landshöfding Nordin, som vunnit och förtjent

den äfven bibehålla efter sina dagar, när de öfriga sjunka

tillbaka i

förakt

ell iro Iser; men hvarken Elers eller Wallqvisl

kände konungen uti hans vie privée. Den förre såg honom uti vissa

affärer i början

af lians regering och medgången, den senare vid slutel

däraf, sedan olyckor, harm och bekymmer förändrat honom. Dessutom

torde väl biskopen hafva fått del igenom berättelser af fiere förflutna

händelser och äfven varit brukad i egenskap af sitt ämbete vid några

tillfällen inom det kongl. huset. Jag har känt få människor med fiere

moyens än Wallqvist att begagna nyttiga kunskaper, 4em verkligen

han mastr synas' i

. med

mera skyndsamhet i

begr< ,

i rediga

och riktiga

m god talgåfva, men bättre skrifsätt. Uti hans upp-

äUpningen af stora världen; hans elevation gick för fort,

samma stund Bom han blefkänd; han hade ej nogakl

Örrådde en håg att styra, blottställde sig för soupeoner att

vilja gå till finansminister och föll ett offer tillika för en ledamot af

Schröderlieitn, UtutaJ ill. 3

More magazines by this user
Similar magazines