Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

— 122 -

misstankar; ty nian vet, att jag är adelsman, men man ser icke, om

mitt samvete är godt eller ondt; följaktligen kan man äfven så snart

räkna mig bland de brottslige, som obrottslige. Adeln bör ock hafva

den rätt, att säga livad som är sannt eller osannt i de E. Maj:t före-

bragta tiilmälen. Men sedan E. Maj:t på visst sätt gått till doms utan

att förut tillåta adeln höras, medgifver jag gärna, att E. Maj: t svårligen

själf kan emottaga förklaringen. Det är likväl billigt, att den får bi-

läggas adelns protokoll.

Konungen. Om den ligger där eller ej, kan göra lika mycket.

Hinner den till eftervärlden, så kommer den ändå blott att anses såsom

en partiskrift emot mig.

Jag. A T

ågar jag fråga, hvarföre E. Maj:t ej tillåter adeln yttra

sig öfver Säkerhetsakten?

Konungen. Jag vill icke hafva en protest däremot.

Jag. Jag vet ej, om någon annan protest kommer att ega rum

än i privilegiimål. I det öfriga torde adeln inskränka sig till ett blott

afslag, och jag vågar säga, att det icke bör synas E. Maj:t främmande.

Jag har haft den nåden förr därom säga mina tankar. Mig tycktes,

att E. Maj:t egde nog makt efter 1772 ars regeringsform, och jag ver

ej, hvartill E. Maj:t enkannerligen behöfver Säkerhetsakten.

Konungen. L' opinion! *) — Men Ni nämnde privilegier. Adeln för-

lorar ingenting lmfvudsakligt. Det är ju blott rättigheten att köpa

frälsehemman och likheten i skjutsningsbesväret på dessa senare, som

bönderna vinna.

Jag. Den förra är ganska hufvudsaklig. Adeln skall nödvändigt

inom kort tid mista alla sina frälsebesittningar och därmedelst all sin

styrka. Ty bondens eget deltagande i arbetet gör, att han af sitt hemman

drager större ränta än någon annan egare. Han kan då betala

det dyrare, och egendomen skall nödvändigt stadna. där den bäst betalas.

Ett frälsehemman, som kommit i bondens band, går af samma

skäl svårligen därifrån tillbaka.

Konungen. Det rår jag ej för och kan ej hjälpa. Vågrar adeln

att bäruti ingå, så bar jag lofvat bönderna i livar särskild händelse att

bevilja dem detta tillstånd utan lösen och afgifl i

kansliet.

Jag. E. Maj:t är rättvis och mild. Huru kan då E. Maja sam-

tycka till ett helt stånds undergång.' Huru kan E. Maja straffa en

mängd oskyldiga för några brottsliga?

*i - Magnumque decus

pjus pa1 ria pol uis-,.' sua, <

Lucanus.)

More magazines by this user
Similar magazines