Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

36

ner, tvärtom uppenbart brouillerade mod hvarannan; men till en evig he-

der för deras minnen bör aldrig glömmas, att kärlek för fäderneslandet

alltid förenade dem uti rikets angelägenheter, och att deras enskilda

hat aldrig- verkade på allmänna ärendena, icke en gång på det parti af

nationen, nämligen Hattarne, hvartill de sig gemensamt bekände.

Vid grefve Ulrik Seheffers bortgång brast, som sagdt är, en stor

hållhake, men ännu häftade tvenne andra. Riksrådet (Jarl Sparre var

ännu å la tete af den mihtära detaljen och baron Liljencrantz af finan-

serna, ocb -le, ni Ohristopher Tol] behöfde för sitt utrymme undanrödja

bägge. Med den förre blef det lättare, med den senare fordrades någon

Längre tid. men man behöfde ork mindre embarrassera sig af honom.

Del är en förmätenhet af mig att vilja, teckna de män, jag om-

talar. Jag är verkligen skrämd för mig själf och fruktar att förvilla

mig, dels af erkänsla och tillgifVenhet, dels af fördomar; men jag har

lefvat med dem alla, med mänga af dem dagligen; jag har njutit deras

förtroende eller vedervilja: jag liar sett dem i affärer, i sina ämbeten, i

konungens konseljer: jag har mera än någon annan varit nyttjad emel-

lan körningen och dem; min omsorg liar därvid alltid varit att stifta

freden, -lag har aldrig känt personligt hat, en svaghet kanske, men

den har alltid gjort min tröst, och i min nuvarande belägenhet ökar

den kanske andras tort emot mig. men icke min emol dem.

Jag bör mest misstro mig, när jag talar om General Tolk Han

har varit min afsagde fiende, jag har lefvat med honom i

uppenbar delo,

och jag anser honom som den sanna och förnämsta orsaken till ko-

nungens och rikets olyckor; men jag skall göra honom justice, han är

intet utan förtjenster. Han hade kunnat blifVa nyttig, men hjärtat är

elakt, och huru har han da, med Lyckans strykande vind, icke lätt kun-

nat blifva brottslig, utan att själf finna det. Huru ofta bero icke vi,

svaga människor, mindre af oss själfva, än af de yttre omständigheter

som omgifva oss!

•lag undviker i

det längsta denna éceui] odi talar ej om Toll vi-

dare, förr ;in han hunnit, som man säger, att göra rent hus för sig.*)

återvänder icke till enkedrottaingen och hennes död, jag far

en annan gång berätta därom: men till riksrådel baron Carl Sparre

och dåvarande statssekreteraren baron Liljencrantz.

•) Ha let åtal, som vid anteckningarnas nedskrivande var an-

hängigl "in, .i general T,, II, för påstådd delaktighel i

A.rmfeltska konspirationen.

More magazines by this user
Similar magazines