Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 144 -

v.-ir fattad, att samma tro stånd skulle uppdraga konungen ett oin-

skränkt envälde med full beskattnings- och lagstiftningsrätt.

Midt under dessa bistra moln uppklarnade en oförtänkt dag. Oppo-

sitionens hufvudmän fattade det behjärtade beslut att uppoffra sin egen-

kärlek åt kärleken för fäderneslandet och lugnet. ''När", sade friherre

Duwall, "kungliga befallningar skola styra våra öfverläggningar, så är ej

annat att göra än bifalla." "Om", sade friherre Wachtmeister i samma

mening, "jag icke mera eger några rättigheter, så har jag doek ett fäder-

nesland." De förenade sina röster med lagman Spaldenereutz' och fri-

herre Rappes, ännu likväl motsagde af flera sina medhällare uti oppo-

sitionen. De yrkade, att när riket är i våda att gå förloradt, såsom

konungen anmält, ej är tid att pröfva om så förhäller sig; man måste

genast skynda till hjälp. Uppå sådan grund begärde de vice landtmarskalkens

proposition till bifall ä hemliga utskottets betänkande med

den enda tilläggning, att sådant skedde i anseende till konungens hand-

biljett; hvilket vice landtniarskalken i begynnelsen vägrade under ett

oredigt gny af ja och nej. Friherre Diiben, herrar Wachschlager och

Stedt ni. fl. begärde votering, och man påstår, att royalisterna icke sett

den ogärna. Den afböjdes dock genom föreställningar, art i denna

stund

och då saken fått den vändning att fråga blott var om rikets rädd-

ning, allt annat beslut än enhälligt bilall vore otjenligt och ovärdigt.

Friherre Wachtmeister tillade, att i

händelse

man skrede till omröst-

ning, komme han aldrig med sin fot pä riddarhuset, Ändtligen seg-

rade han genom sitt nit, sitt eftertryck och det allmänna förtroende,

man till honom hyste. Vice landtniarskalken lät ock förmå sig till

proposition af bifall å hemliga utskottets betänkande i likhet med de

öfriga ståndens, med uttrycklig tilläggning, att ridderskapet och adeln

därvid hade enkannerligt afseende på H. Majas nådiga biljett och rikets

däruti omförmälda våda. Den besvarades med enhälligt ja, och ståndel

åtskildes.

Ehuru inånga klandrat detta adelns beslut såsom fegt och vankeJ

modigt, torde det dock med skäl böra anses för både hedrande och

nödvändigt. Ett längre motstånd hade icke allenast kunnat lä den

värsta attydning, utan ock störta riket i

ett

inbördes krig. Det-säges,

att konungen med föga glädje emottagit tidningen om adelns bifall.

men likväl berömt friherre Wachtmeister. Den 11 April var adeln åter

pä en kort stund tillsammans att justera protbkollsufcdraget till de

andra stånden rörande dess bifall, och ville vice landtmarskalken, att

ståndet da genast skulle välja dess fullmäktige uti riksgäldskontorel

More magazines by this user
Similar magazines