Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 140

de ej följt berrarnes råd och exempel ifrån riksdagens början. Miti

svar var: att hvarr och etl stånd egdé atl beskatta sig själfl ochdärut-

innan ej berodde af de öfriga; an jag voro försäkrad, del bondeståndel

al \ en såsom adeln rådfrågade ej mindre sdtl oil till del allmännas un

derstöd ån sina bemmavarandes billgångar och rättigheter; och att

enighet och förtroende stånden emellan både nu och alltid von- grun-

den till allmänt val.

Uti presteståndet gick stillare till. Detta stånd beslöt den 16

April att antaga det anonyma bevillningsprojektet, men livad tiden be-

träffade, trodde sig ståndet i anledning af prosten Barkmans bea

lan finna en medelväg, hvarigenom undvekes både att för oära träda

konungens rätt att utsatta riksdag och atl förråda nationens genom

en obestämd bevillningstid, då ståndet föreslog, att bvart tredje år

skulle af ständerna väljas och af konungen sammankallas ett bevill-

ningsutskott, bestående af ett visst antal ledamöter, hvilka borde jämka

och reglera, men ingalunda egde makt att förhöja bevillningen och för

öfrigt med inga andra göromål sig finge befatta ;

till hvilkas efterrättelse i

öfrigt ständerna äfven kunde vara betänkte på nödig instruktion. Sedan

debfea förslag blifvit hos konungen anmäldt, som därvid ingenting hade

att påminna, förente sig presteståndet därom såsom Bitt beslut, hvaraf

de öfriga stånden skulle lemnas del.

Vid eftersinnande af livad konungen sagt mig vid riksdagens

början var ej svart att finna, hvarifrån detta förslag kommit; men svå-

rare synes vara att begripa, huru det kunde väckas och tillstyrk

nom en ledamot af oppositionen, prosten Barkman. Om jag skall tro

• 11 Nordin, var detta etl konststycke af biskop Wallqvist Han

var afsagd ovän af Nordin, och han ernådde två ändamål, då han. genom

varning att ej sätta lit till denne sistnämnde såsom en öfver-

drifven royalist, Lcke allenast slog honom alldeles utur brädet i

ståndet,

utan ock vann själf patriotemas förtroende, hvilka han styrde till riks-

dagens slut med lika lätthet som sina egna anhängare.

in borgareståndet förekommo bevillningsöfverläggningarne den 1 1.

16, 17. is ,„-i] -ju April och blefvo märkvärdiga genom Hora ganska väl för-

fattade och upplysande memorialet-. Ståndets pluralitet var med betydande

öfvemgt alldeles obenägen för det anonyma förslaget såsom

medförande nödvändig stegring på alla varor och en däraf härrörande

tröghet i

all rörelse. Ett annat förslag tiU hela bevillningens utgörande

genom koppskatt gjorde dar i. 'ko heller mera Lycka. Den önskai

Bpordes ock nog allmänt, att bevillningen måtte fastställas på vissa

More magazines by this user
Similar magazines