Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

L55

else, -"in konungen brukat i sitt svan. inni val kunde dem emellan

uppstå en kollision, om bevillning vore så oundgänglig, att rik-ila- där-

(Öre måste utskrifvas; atl ständerna likval icke därföre kunde bort-

skänka -in rätt, icke mindre belig än konungens; atl förfarenheten,

livad angå] fiendtliga stämplingar, vid denna rik-dag fulltygat, del inga

sådana hindra! svenske män af alla stånd atl med lika nu gripa ko-

nung och fädernesland under armarne; att man med trygghel kunde

hoppas detsamma för framtiden; att del föreslagna utskottel till bevill-

ningens jämkning icke kunde förenasmed den medfödda rått, hvarje

adlig ätteman eger, atl själf njuta, säte och stämma Tid riksmöten; att

adeln fördenskull tryggasi Byntes böra förblifva vid sin en gång

gade tanke: hvartili svarades med höga bifallsrop, och antogs hvad

lagman Spaldencreutz tillstyrkt för ridderskapets och adelns beslut,

hvarom vice landtmarskalken anmodades att hos konungen underdånig

anmälan göra.

Riksdagen liknade nu en tragedi, där händelserna sammanskoc-

kas och invecklas mol slutet, för att utredas i ett ögonblick.

I hopp att kunna forma alla tre ofrälse stånden till ett samman-

stämmande beslut och tvinga adeln, om sa påfordrades, att däruti ingå,

hade konungen, såsom ofvan förmäldt är, den 22 April öfvertalat bonde-

ståndet till antagande af förslagel om ett livart tredje år sammanträdande

atskotl till bevillningens öfverseende och jämkande. Samma

stånd, så val som presteståndet, hade ock antagit det anonyma förslagel

till bevttlningsfördelningen. Men, oansedt borgareståndet ändtligen

hunnit bringas att åtaga sig bevillningen på obestämd tid. hade dock

allt bemödande varit fåfängt att erhålla dess bifall antingen till det

anonyma förslaget eller till der föreslagna utskottet hvart tredje ar.

För att vinna en likhet i beslut mellan de tre ofrälse stånden var

därföre ingen annan utväg öfrig än att återföra preste- och bonde-

stånden till bevillningsutskottets förslag och att låta hela planen rö-

rande ofta bemälda utskott falla. I sådant afseende blef öfverläggning

väckt i

presteståndet

den 25 April, hvilken äfven efter önskan utslog

så, ati ståndel med vissa jämkningar gick ifrån det anonyma förslagel

och till utgörande biföll och antog bevillningsutskottets. Men i

bonde-

-tandet utställdes detta ärende till den 27, da emellertid vigtiga -teg

voro vidtagne till des- genomdrifvande hos ridderskapet och adeln.

Konungen, underrättad genom vice landtmarskalken em detta

.-tands beständighet i

sin

beslut, fattade det rad att själf begifva sig

uppå riddarhusel för atl föl-må adeln till ändring. Öfvertygad atl sa

More magazines by this user
Similar magazines