Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 156 -

dant ej skulle låta sig göra utan motstånd och fast i sin föresats att

väga allt, var han betänkt på alla utvägar, som ledde till detta ända-

mål. Tiden bestämdes ' till ofvannämnda dag eller den 27 April om för-

middagen.

Konungens styrka bestod först uti de ofrälse stånden samt bor-

gerskapet uti Stockholm. Därnäst uti den lilla corps af lätta dragoner

som låg i hufvudstaden och, i händelse dess officerare syntes konungen

mindre pålitliga, lämpligast kunde hållas H. Maj:t tillhanda under hertigens

af Södermanland befäl *). Vidare uti fricorpsen af Dalarne, som

låg vid Drottningbolm. Men utan tillräcklig förtröstan till dessa stöd

sökte konungen ett för regenter äfven så ovanligt, som ofta vådligt,

hos pöbeln i Stockholm. I sådan afsigt var konungens svar till adeln,

som upplästes på nddarhuset den 24, redan tryckt den 25 eller om

lördagen, utdeladt i stånden och utspridt i staden på källare och nä-

ringsställen till allmän kunskap. Den 26 April, söndagsaftonen, föran-

staltades genom polismästaren, lagman Liljensparre, att gesäller och

annat löst folk på herbergen och krogar församlades, undfägnades där om

natten och följande morgon med starka drycker, intalades att konungen

var i fara för adeln, den han ärnade besöka, och att det var af dessa sina

trogna undersåter, han mot herrarne väntade undsättning. Emellertid lät

konungen anslå till plenum i alla stånd. Hos de tre ofrälse lät H. Maj:t

genast tillkännagifva sin föresats att själf gå upp på riddarhuset för

att söka återföra ridderskapet och adeln till sitt och rikets sannskyl-

diga interesse och upprätthållande, och anmodade stånden att på sina

samlingsrum af bida frukten af detta H. Maj:ts yttersta försök.

Ridderskapet och adeln fingo däremot alls ingen underrättelse

om den ära, dem förestod. De samlades kl. 11 ") och företogo ett län-

gesedan uppkommet mål rörande den föreslagna och beviljade are-

*) Ehuru hela denna plan troddes vara hertigen af Södermanland meddelad,

har H. K. H. likväl försäkrat mig, att han ej visste ett ord däraf förrän don 27

om morgonen. Han berättade, att hans adjutant, baron Hjerta, aftonen förut försummat

göra runden i staden och sålunda rapportera den ovanliga rörelse, som då

förmärktes. Nar hertigen om morgonen lick kunskap därom af polismästaren, hotade

han honom, att om våld af pöbeln föröfvades, låta kasta honom i Norrström;

gick därpå till konungen, sökte afråda från företaget, men förgäfves, och höll sig

sedan färdig att vid första våldsamhet lägga sig emellan och taga den våldfördes

försvar. Si credere fas. Hertigen tillade, att han flere gånger tillförne afstyrki

slika tillärnade våldsförsök vid denna riksdag, hvarföre detta för honom doldes.

Biskop Wallqvist har sagt mig, att denna tillställning skett a presidenten Muneks

tillstyrkan.

**) Vid detta plenum Lnställde sig ock grefve Brahe pl uttrycklig kongl.

befallning.

More magazines by this user
Similar magazines