Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 159 -

ker märkvärdiga. De som således viste sig nitiska att förspilla sitt

stånds rätt voro: vice landtmarskalkens måg och son, öfversten friherre

Raah och Löjtnanten Liljehorn, samt överstelöjtnanten friherre Pfeiff,

hvilken förui både på rikssal och riddarhus tält emot Säkerhetsakten,

en hyrd spion, hvilken under sken af ifrig patriot smugit sig in i op-

positionens förtroende och gjorl om allt trogen berättelse på hög

ort. Friherre Bjerta, herr Ridderstorm m. ti. kunna med stillat i_

förbigås.

Emellertid underlät ej konungen att göra nya och mer bevekliga

föreställningar. Han bad adeln besinna, huru runt konungen älskai

dem och de honom tillbaka; huru de olyckligtvis nu liksom lefvat i

äktenskapsskillnad: att EL BCajd vore kommen att försona sig med dem;

att de redan visat EL Majrt do ömmaste vedermälen af nit. och isyn-

nerhet att ett ord ifrån honom på det ärofullaste säti ändrat deras be-

slut rörande garantien för riksgälden; att H. Maj:l i dag

väntade sig

en lika hugnad: att hvad angick deras rätt till tids utsättande RSr de-

ras beskattning, vore det ett ämne, som vid lugnare tider kunde fram-

deles utredas: att II. Maj:t nu icke vill bestrida deras öfvertygelse i

det maler, men allenast uppmana deras nit att glömma, art uppoffra

rättigheter den stund det allmännas bästa sådant äskade. Efter dessa

förberedelser gjorde EL Maj:t proposition: "Bifaller ridderskapet och

adeln bevillningeu. enligt bevillningsutskottets betänkande till mista

riksdag?" Håruppå svarades med ja och nej. I »et tycktes dock vara

märkligt, art nej hade mycken öfvervigt. Men konungen tackade i de

ömmaste ordasätt för Infallet och befallde riddarhussekreteraren upp-

sätta protokollsutdrag därom, som genom en deputation de andra stån-

den genast borde meddelas.

Denna oförväntade uttydning förorsakade mycket buller, [bland

fördubblade nej och utrop: "Vi halva icke bifallit!" framträngde Qera ta-

lare med nya föreställningar, dem konungen blett svarade: "Saken är

åtgjord"; och på några andras ihvaribland grefve Ribbing) protester: "Jag

anser som en riksförrädare den. som vill -indra beslutet." Emellertid

var protokollsutdraget färdigskrifVet. Viå dess uppläsande yppades

bullret med förökad häftighet .Man hörde bland oredigt sorl somliga

begära votering, andra reklamera medfödda rättigheter och redan fat-

tade beslut. Konungens närvaro återhöll pfi intet vis de upphetsade

sinnena. 11. Maj:i yttrade då: "I ut händer mig och ridderskapet och

adeln bvad ofta förr söndrat goda vänner: vi bafva

More magazines by this user
Similar magazines