Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

jade därvid ToUen, som förstod att nyttja stegen och sparka kull den

efter sig.

Vid denna detalj skulle nu riksrådet Sparre skiljas: italienska

fournerade därtill det bästa tillfälle. Konungen behöfde därvid en

rådsherres sällskap, både for affärer och apparencen; riksrådet Sparre

förenade med sin värdighet alla de egenskaper, som kunde Önskas.

Han kallades art blifva konungen töljaktig. Ingenting försummades el-

ler sparades för hans beqvämlighet; men naturligtvis borde han innan

afresan aflemna alla handlingar, kartor, ritningar m. m., som tillhörde

det militära departementet. De emottogos af flere särskilda personer

efter deras särskilda beskaffenhet; de återkommo aldrig till honom, men

samlades hos tredje man, och riksrådet Sparres befattning blef följakt-

ligen icke vidare något hinder i dessa funnen.

Ännu återstodo finanserna, och detta departementets rengöring for-

drade längre tid och dröjde nära fyra ar.

Baron Liljencrantz, född Westerman, var bägge riksråderna Schef-

fers icke blott protegé, men förste favorit. Som handelsintendenfc hade

han med mycken nytta för sitt ämne gjort vidlyftiga utrikes resor.

Efter hemkomsten blef han kommerseråd, utmärkte sig pä flere beröm-

liga sätt, adlades vid kröningen, och förordnades är 1773 till statssekre-

terare vid den clå inrättade handels- och finansexpeditionen. Vid president

Boyes afgång blef presidentsämbetet uti statskontoret honom uppdra-

get, dock utan titel däraf. Att han började och fullbordade realisatio-

nen, afslöt liqviden emellan kronan och banken, skilde rikets gäld ifrån

kronans stat, etablerade ett särskildt verk eller direktion till den forras

utredning och stadgade planen därtill: att han under allt detta, under

etl lysande hofs tilltagande prakt, under tillstötande betydliga tillfällen

af riksdagar, kongl. begrafningar, biläger, barndop m. m. icke allenast

återställde rikets förlorade kredit, utan äfven bragte den tillika sä långt,

att Sverige upptog lån på utrikes orter med bättre vilkor än andra

makter, ocb att tillbud gjordes honom af flere, som kunde refuseras

allt detta äro verkliga förtjenster, hvilka ingen afund kan vägra honom

och ingen redlig bör glömma.

För sin person hade han traverser. Han var ej elak eller mal-

rat, men döf för passioner och encouragementer. Vetenskaperna

•och de fria konsterna hade ej myckel ati berömma honom. I appa-

rancerna af sitl bus och Lrain splendid, men inom dörrarne en snål till

misére. CJti umgänge! var han fat, berättade gärna, men odrägligt I

Bammanlefnaden ulan takt, utan urskillning, i

hofvet utan barorjn

More magazines by this user
Similar magazines