Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

gått vid namn Venus hade i

Nordsjön

179

blifvil bagen al ''ii rysk kutter.

Förlusten var isynnerhel kännbar, emedan den hölls för den bäst

lare. Den förstärkte nu Dessens eskader, som jämväl detta år utlupil

till kryssning i

skepp och två fregal ter.

Nordsjön

och atom dess blifvil ökad med två krigs-

Till stora flottans bemannande hade man måsl nyttja flere ka-

valleriregementen, hvilkas ryttare utan hästar blifvil beordrade till

Carlskrona. 1»'- gjorde sig hopp att där ffi qvarblifva i garnison, men

inmönstrades ej utan myckel missnöje på skeppen.

Hertigen träffade den redan den 29 Maj från Kxonstadl utlupna

ryska flottan, efter våra berättelser 17 linieskepp och 4 fregatter stark,

men efter ryssarnes 20 linieskepp utom fregatter och lätta fartyg, an-

förda af amiralen Tschitschagoff, den 26 Juli under Öland. Del kom då

mellan båda flottorna till aktion kl. I om eftermiddagen, hvilken räckte

till kl. 8 ulan betydande utslag, vinst eller förlusl för någ lera. Ef-

ter våra uppgifter skola, fiendens skepp tagil mycken skada och fem

varit redlösa samt kunnal falla i

vår

hand. om kontreamiralen Lilje-

horn såsom divisionschef gjort sin skyldighet. Ryssarnes äro ganska

olika och innehålla i

stället,

att svenska flottan skjutit på så lång!

håll, att kulorna ej frainhunnit. De kalla hela aktionen blott en kano-

nad och medgifva allenast, att ryska avantgardel kommit de svenska

någol närmare, hvarvid ryske ledaren under brigadieren Myloffskys

befäl blifvit någol skadad och han själf skjuten, men däremot två sven-

ska skepp illa handterade och kontreamiralen Modée mis"t sin rå. Högsl

20 ryssar skola blifvil skjut -Ii blesserade.

Det vissa var, att hertigen, sedan, som 'let sades, han förgäfves

förföljt fiendtliga flottan och Dessens eskader förent si-- med Tschit-

schagoffs, utgörande då !•"> till : >(| segel, inlopp i

Carlskrona,

och att

fienden äfven tillegnade sig den hedern att hafva förföljt ess för att

ånyo förmå ess till träffning. Hyska Hettan var äfven sedermera syn

lig från svenska vallen, liggandes den t; Augusti endast tre mil utanför

skansarne vid Oarlskrona och injagade där nog oro, så att städerna

Carlshamn och Calmar försågos med trupper.

Så snart hertigen ankommit till Carlskrona, lät han sätta krigs

råtl öfver kontreamiralen Liljehorn, som blef hållen i ganska stiängl

häkl -h redan under aktionen blifvil arresterad, lian anklagades att

uppenbarligen hafva satt sigemol storamiralens ordres, försummal sexton

signaler att med sin division attackera fienden och därigenom betagit

Mai:t frukten af den seger, dess flotta vunnit.

More magazines by this user
Similar magazines