Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 183

ära. Mänga tro, atl ryska flottans egna förluster i bataljen varil största

bindret

Svenska skärgårdsflottan retirerade sig till Svartholms fästning,

och arméen, som ännu till en de] stod qvar vid Bögfors, var således

utan betäckning -ann hade kunnat hvarje stund couperas genom land-

satta ryska trupper. I

sådan

belägenhet hade val rådligasl varit att

genas! lemna Högfors. Men del skedde icke, utan nian afbidade fien-

dens anfall, som '"-k ej länge uteblef. Den l

Sept. blefvo svenska po-

steringarne vid Högfors angripna från ryska sidan, och samma dag

landfitego ryska trupper från is galerer vid Broby för att afskåra reträtten.

General v. Plåten, hvilken i konungens frånvaro kommende-

rade och flyttat qvarterel till Lovisa, faun af dessa kombinerade rö-

relser reträtten oundviklig. Och som vid Broby öfversten grefveSchwe-

rin med några bataljoner så tappert försvarade sig, att fienden måste

vika. sa blef arméen räddad utur denna vådliga ställning och kom i

god ordning inom egen gräns vid Lilla Abborfors. Förlusten på våi

sida skall dock stigit till vid pass 400 man. som blifvit fångna, sedan

de supit sig till större delen fulla af brännvin, som gafs till spillo, när

förråden icke kunde räddas. Men den betydligaste skadan lärer be-

stått i magasinerna

vid Broby, som afbrändes och skola innehållit lifs-

niedel föi' 7000 man på sex månader. Belöningen med grader och kors

blefvo ej utan rättvisa utdelta åt de tappre officerarne, som utmärkt

sig både till sjös och lands, men betecknade inga vunna förmåner, såsom

de annars pläga.

Den ofta omrörda transporten frän Sverige till arméens förstärk-

ning under generalmajoren friherre Taubes befäl, som ändtbgen fram-

kommit den 25 Augusti, hade således ingen nytta medfört. Baron Taube

själf blef vid Eögfors skadad af en kontusion, som betog honom hörsel

och syn på ena sidan, och erhöll jämväl konungens tillstånd att resa

hem for att söka sin helsas förbättring vid utrikes helsovatten.

Öiveramiralen grefve Ehrensvärd blef ock på begäran hemförlof-

vad. o,-h befälet öfver skärgårdsflottan tillbjöds landshöfdingen baron

Kayalin. som kommenderade en division af galerer vid Barösund; men

han undanbad si- detta förtroende, som i stället uppdrogs överstelöjt-

nanten Pr»

Mossa voro de flesta krigstillfälligheter under 1789 årscampagne.

Ku senare transport af manskap från Sverige till Finland år redan omför

mald. Den anfördes af baron Ajmfelt och bestod af Nerikes och Vermlands

gamt vargeringen af Dalregementet, och fattade stånd vid Ingo. Det var

More magazines by this user
Similar magazines