Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 184 -

strax därutanför som baron Rayalin låg med sina galerer. Några affä-

rer af mindre värde föreföTio mellan honom och ryska fartygen vid

Porkkala. Den 18 Sept. attackerades dessa senare af baron Rayalin,

men han blef repousserad och tvangs att lemna Barösundspasset. Kys-

sarne gjorde sedan landstigning på Elgsölandet, borttagandes ett bat-

teri. Ett deras linieskepp gick då förloradt, som kom på grund och af

dem uppbrändes. Den 30 Sept. fördrefvos de från det intagna batteriet

af baron Armfelt i spetsen för 160 nian, som angrepo fienden med fälld

bajonett.

Den 23 Oktober lemnade ryssarne både Porkkala och Barösund.

som genast occuperades af baron Rayalin, hvarigenom svenska trans-

porterna fingo tillfälle att lyckligen framkomma till Helsingfors. Vid

samma tid gingo ock trupperna i vinterqvarter. Örlogsflottan i Garls-

krona hade alltsedan den 1 Aug. legat där overksam. En härjande fält-

sjuka förödde mera folk än de blodigaste aktioner; den därigenom

skedda manspillan värderas till 9000 man: och man kan sluta därtill

af den afgång, som tilldrog sig vid Smalands kavalleri, h vilket på 900

man midt i Oktober hade 216 döde och 496 sjuka, Regeringen, som

på en gång hade att föranstalta om de sjukas möjligaste botande och

ransakande af de oordningar och missbruk, som till en del vållat denna

olycka, och om dess afhjälpande genom friskt manskaps anskaffande,

lät i slutet af September utgå en kungörelse, att det insjuknade man-

skap, som möjligen kunde hemföras, skulle ofördröjligen hemska tias för

att minska folkträngseln i Carlskrona. I samma kungörelse uppgafs

sjukdomen för föga dödande eller smittosam. Denna utväg att hålla fol-

ket vid godt mod passade illa tillsamman med långa vakanslistor öfver

de afgångne samt uppgifna förvaringsmedel mot sjukdomens utspri-

dande, som vid samma tillfälle afkunnades.

Med det frivilligt anvärfda manskap, som inkom till Carlskrona,

var flottan ändtligen i stånd att den 14 Oktober åter utlöpa. Hvarken

antal eller öfning af besättningen kunde lofva någon förmån al' denna

sena expedition, hvilken hertigen förmodligen haft konungens befallning

att för en syn skull företaga. Ryssarne förundrade sig sa mycket mera

därpå, som deras flotta redan inlupit i Kronstadt. Den 27 Okt. kom ork

hertigen tillbaka, som det sades, med 1100 man ånyo insjuknade. En

kurir affärdades genas! till konungen, och skeppen lemnades emellertid

oaftacklade till dess 11. Maj:ts ordres kunde erhållas. Dessa, medförde

ändtligen tillstånd därtill, sedan själfva årstiden hade gjort elt annal

förordnande till verkställande omöjligt.

More magazines by this user
Similar magazines