Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 186 -

missbruk voro begångna. Hvad medikamenterna angår fanns ock apo-

tekaren, men ej herrarne, verkligen brottslig; men det föregifna kalk-

blandade mjölet var levereradt genom själfva generalmajoren Toll.

Under allt detta kan dock ej nekas, art allmänheten något sval-

nade i nit för kriget, särdeles allmogen. Trägna skjutsningar, dryga

rekryteringar, hvarjehanda leveranser, som lemnades obetalda, påökta

kronoutlagor vallade åtminstone en ledsnad därvid, som dagligen till-

tog. Det är redan anmärkt, att propositionerna om frivilligt manskaps

utgörande och vargerings uppsättning i flera landsorter blifvit med nej

besvarade. Missbrukad värfhing hade i campagnens början verkat miss-

nöje så i Stockholm bland handtverkssocieteterna som i landsorterna,

hvaremot konungen ock utfärdade en kungörelse, som dock ej afhalp

oordningarne. Man trodde sig ock märka någon ändring i Stockholms

borgerskaps tänkesätt, då vid uppsättande af borgmästareförslag 1789 om

sommaren, rådman Liidberg ej därtill fick tillräckliga röster, utan i stället

tre deciderade personer af oppositionen därtill uppfördes, nämligen rådmännen

Wallin, Riisberg och Schrickel; fastän genom upplifvande och

tillämpning in casu af en äldre författning om detta slags förslag, Liid-

berg ändå sedermera till borgmästare utnämndes.

Under denna invärtes söndring, hvarvid en del af adeln genom

oförsigtigt prat liksom rättfärdigat hetsmngen emot sitt stånd *), stod

det i gemen illa till i riket, Handeln var detta år, liksom det förflutna,

afstannad; ostindiska skeppens inaktivitet, hvilka ej utskickades, och

förlusten af frakter gjorde riket skada på millioner, och svenska fartyg

ruttnade i utländska hamnar. Rikets egna finanser voro i det beklag-

ligaste skick. Riksgäldskontorets sedlar uppfyllde landet efter hand,

och i den mån deras kredit aftog, jagade allt banko- och speciemynt

mur rörelsen. Däraf härrörde agio mellan banko- och riksgäldsmyntet,

först till 4 procent och fram mot hösten till än högre. Så snart detta

märktes, kommo fullmäktige in till konungen med förfrågan i anledning

af deras instruktion, huruvida flera sedlar måtte utfärdas eller ej. Re-

geringen lät af sådan anledning höra bergs- och kommersekollegierna,,

huruvida de ansågo riksgäldssedlame uppfylla ändamålet af ett för

rörelsen nödigt representativt mynt. Deras utlåtande var olika; och

fann bergskollegium därvid inga betänkligheter, men kommersekolle-

gium desto vigtigare, hvilka med all styrka ådagalades. Konungens

i Baron " ' * yttrade t. ex. att han med glädje skulle se 20,000 ryssar inqvarterade

i Stockholm, '-l> major Bilberg, att han med nöje skulle vilja lotsa in

ryska fartyg i svenska skären.

More magazines by this user
Similar magazines