Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

187

svar lårer lättast kunna inhemtas af riksgåldssedlarnes ytterligare till-

växt, hvilka mot hösten troddes utelöpa till en summa af mer än 4

millioner, under det att löningstagare icke destomindre mast.- vänta

flera veckor, ja månader på deras qvartaler i

detta

försämrade mynt.

arméen saknade sin traktamente, utredningskommissionen betaide all-

ting med förekrifningar, och alla ränteriei voro sa tomma, att icke ent

allmogen kunde förnöjas för kronoskjutsningar.

Allt detta var .-ii ögonskenlig verkan af rikel kredit och

svårigheten att både in- och utomlands fä upplåna penningar. Det på

stås, att vid pass 800,000 r:dr blifvit indragne från Preussen, en ganska

måttlig summa mol sä dryga utgifter; likaledes att mot hösten 60

rcdr blifvit upplånta i

ville jämväl föga förslå. I allmänhet

Hulland

under ganska onereusa villkor; men detta

gingo alla penningenegociationer

så mycket sämre, som därtill nyttjades obehörigt folk utan kred

soin i Holland envoyén grefve Löwenbjelm och i

Genua

generallöjt-

nanten Wrangel, hvilken namnkunnige projektmakare blifvit ackr<

rad svensk minister till hofven i Ltalien. En med Porten slutad allians

försäkrade oss väl om 15 tunnor guld i

subsidier

på 10 år; men utom

osäkerheten af detta engagements uppfyllande på Portens sida, ersatte

det ganska otUlräckhgen en krigskostnad, som ondast för tvenne eam

pagner var beräknad till 480 tunnor guld, helst franska subsidierna, 27

tunnor guld om aret. vid medium af detta är till ny brist fot -

kassan upphörde.

De under tilltal ställde officerare, af hvilka de förnämste forvara-

des på Predrikshof, gjorde för mycket uppseende att kunna lemnas

onämnde. 1

Stockholm

fortsattes oafbrutet general-krigsrätts-undersök-

ningarne öfver do häktade cheferna;

i Finland vid särskilda krigsrätter

öfver de ringare officerare. Därigenom kommo en de] af do finska re-

gementena att sakna mänga officerare såsom ställde stil» reatu. An-

dra åter af do anklagade fäktade under fälttåget och vågade lifvet mol

fienden, under det deras sak. -om icke, gällde mindre, undersöktes \m

domstolarne. De fleste hade dock redan försäkran om nåd och tillgift.

ehuru domen o, -k emot dom skulle utfalla. Sammanhanget mellan

finska krigsrätternas ransakningar och dem, som förehades i

Stock-

holm, gjorde processen mycket långsam. Ho tryckta protokollerna upp-

illräckligen föiioppet häraf. Men hvad som förnämligast därafför

detta ar afgjordes, var de förrymde majorerna Klicks. Jägerhorns, kap-

tenerna Glansenstjernas och Ladans samt kornetten von Essens

hvilka såsom faltflyktige af generalkiigsrätten den s Sept dömd*

More magazines by this user
Similar magazines