Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 190 -

antaga; att för öfrigt konungen vore oryggligen beredd att humiliera

henne eller låta förkrossa sig själf. H. Maj:t tillade, att han hade 47,000

man på benen och 200 skärgårdsfartyg. Effektiva styrkan af arméen

lärer dock ej öfverstigit 15,000 man, och skärgårdsfartygen existerade

ej annorlunda än i befallningen att de skulle byggas.

Konungens tid var fördelt mellan arbete i den för rikets allmänna

ärenden inrättade beredning; i konseljer, hvarest ofrälse ledamöter utur

samma beredning och högsta domstolen sutto jämte riksdrötsen och

andra likets herrar; uti sitt kabinett med utländska korrespondansen,

och med sina nöjen, som mest bestodo i svenska

spektakel af den så

kallade dramatiska truppen. H. Maj:t gaf levéer och courer efter van-

ligheten, som nog freqventerades jämväl af gfefve Fersen: men alla

de öfrigä under sista riksdag häktade adelsmän jämte en del andra

missnöjda, särdeles fruntimmer, höllo sig därifrån. Några kavaljerer af

dem, som under riksdagen tagit åfsked, isynnerhet grefve Gust. Sten-

bock, som var kavaljer hos prinsessan, förbjödos ork att visa sig. Till

soupéer såg H. Maj:t mindre folk än förr. Några, unga officerare, isyn-

nerhet en baron Rtjernblad och överstelöjtnant Morian, utgjorde som

oftast hans sällskap och roade sig med orgier samt ganska fria propos,

deras enda sätt att göra sig artiga.

Den 6 December om aftonen, efter slutad cour, gjorde jag min

enskilda uppvaktning bos konungen. H. Maj:t emottog mig nådigt och

samtalet föll ungefärligen så som följer:

Konungen. Det är mig kärt att få se Er. Vi äro alltid lika goda

vänner, och om Ni ej håller af konungen, så vet jag att Ni haller af

min person.

•/".'/• E. Maj:t tillåter mig försäkra, att jag alltid är lika god un-

dersåte som erkännsam menniska.

Konungen. Jag vet livad Ni tänker om mitt förhållande vid si-

sta riksdag; men .jag kan försäkra, att jag snarare sauverat än skadat

adeln, ty hade jag ej satt mig själf å la fete fin- den (aktion, som adeln

dä gifvit vapen i

händer

emot sig, så hade öfrälse stånden gått mycket

längre: och adeln har nu hufvudsakligen förlorat ingenting. Ni ti-

ger? - Låt oss då tala om annat, livad tycker Ni om ställningen i

Europa? Av det icke fasligt livad som hämlt i

Ni icke, att kejsar Josef förlorar Nederländerna?

Frankrike,

och menar

Jag. Jag anser dessa revolutioner för stora spektakel, hvilka i

alla tider komma, att törljoua den yttersta uppmärksamhet biide af ko-

nungar och nndersåtaiv.

More magazines by this user
Similar magazines