Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

IX.

Fälttåget 1790. Freden i Verelä.

r i deri brytning, hvaruti hela Europa sig befann genom fransyska

revolutionen, Flanderns och Brabants affall från kejsaren, Polens jäs-

ning, liknelse till oro i

kejsarens

öfriga besittningar och etl brin-

nande krig mellan Österrike och Ryssland mot turken samt mellan

Sverige och Ryssland i

Norden,

hvarvid turkarne voro i ständiga för-

luster och redan mot ryssarne förlorat Oczakoff sann mot kejsaren

Belgrad, sökte de stillasittande makterna England. Preussen och Hol-

land att bemedla fred; men. man måste säga det, med icke nog all-

var. Do Inskränkte sig vid underhandlingar, hvilka voro föga ver-

kande, da Ryssland icke kunnal formas att antaga deras bemedling.

I Stockholm

residerade nu i egenskap af preussisk minister, fas! utan

uppvist kredåtif, den 1788 ankomne grefve Borch. Det är ovisst, om

det var hans eller hans herres allvar att skatta Sverige en fred, som

befriade Ryssland ifrån en fiende. Från England var detta ar, innan

konungen hemkom från Finland, ankommen en envoyé, hon- Liston,

hvilken kor! om godt förklarade konungen, atl England ville göra sitl

till. att han ej matte ecraseras, men icke förhjälpa honom till en enda

tum land mer än han hade före fredsbrottet. Dndei detta definitiva

villkor lemnade han till konungens val, om han ville skicka någon full-

mäktig till den allmänna fredskongress, som var bestämd i Jassy. Ko-

nungen, som härpå ville besinna sig, Ock tid till den i Januari, då

Bana töaj:l antog anbudet Denna konferens i

alldeles fruktlÖS.

Adlerbeth. Anteckningar, I.

Jassy

blef sedermera

More magazines by this user
Similar magazines