Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 194 -

Emellertid afskickade herr Liston härom genast efter konungens

utlåtande en kurir, som gick från Stockholm den 6 Januari 1790. Denne

var en fransos och biel' bestulen i Södertelje. Han saknade snart både

depecher och sina andra saker, återreste till Stockholm och höll sig

där flera dagar uppe utan att anmäla sig hos herr Liston. En stark

misstanke föll därigenom på kuriren själf, helst sedermera alla sakerna

igenfunnos utom depéeherna. Man trodde då, att någon främmande

minister, särdeles den kejserlige, grefve Ludolf, vunnit kuriren för

att få del af depechernas innehåll: men han skall hafva fulleligen ur-

skuldat sig. Rätta förloppet och sammanhanget begrofs sedan i mör-

ker och hemlighet. Och herr Liston måste nöja sig med att skrifva

om sina depecher, som efter 14- dagar affärdades med en homme de

confiance, herr Sidney Smith, hvilken följande sommar med mycken

heder och kredit tjente konungen i kriget.

Kejsarinnan meddelade emellertid konungen i Preussen ett svar

rörande fredsverket med Sverige, som utmärkte hennes högmod i all

sin vidd. Hon vore färdig, hette det, att antaga hans mediation med

villkor, att konungen skulle betyga ånger öfver det krig, han företagit.

att Nystadsko och Åboske frederna skulle bekräftas och allt förblifva

in statu quo före kriget: att turkiska kriget ej skulle nämnas; att en

regeringsförfattning måtte vidtagas, som hindrade konungen att utan

ständernas vetskap sammandraga sin armé; och att amnesti måtte be-

viljas alia dem, som under kriget blifVit ställde under tilltal och dom.

Dessa villkor, icke gjorda att antagas, kommunicerades konungen genom

preussiska ministéren. Preussiske generalen Wurmser sades ock vid

sannna tid hafva fått ordres att hålla sig marchefärdig mot liffländska

sidan med 40,000 man. Utgången visade, att detta var blotta demonstrationer,

äfven så väl som Englands gifna hopp att nästa sommar

låta 20 skepp utlöpa i Östersjön, i händelse fred mellan Ryssland och

Sverige ej dessförinnan kunde vinnas, och synnerligen i fall Danmark

ville blanda sig detta år i nordiska kriget, såsom berättades, och hvarom

mera nedanföre.

Fredsnegociationerna fördes annars ä vår sida med en duplicité,

som, förknippad med de medlande makternas stridiga interessen. ej

annat kunde än göra dom högst inbundna och kinkiga. Konungen

ville hafva penningar af Preussen, hvarifrån äfven något erhållits förlidet

år. Det troddes ock, att Preussen mot hypothek af Pommern

gärna därtill skulle bifalla. Men så snart England märkte, att Preussen

syftade åt denna, utvidgning, lade det binder i

vägen för penningenego-

More magazines by this user
Similar magazines