Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Denna seger firades i Stockholm

211 -

den 22 Juli med Te Deum, tro-

feernas uppvisande, cour, publik spisning och illumination om natten

A Strömsborg, men hade samma verkan, s..ni flera detta krigs tillfällig-

heter, att förråda nationens (»lyckliga invärtes söndring. I

anledning

af oföreigtiga och hånliga utlåtelser, som en och annan adelsman skall

harva fällt öfver den olyckliga Wiborgska reträtten, voro de nitiske

royalister och framför allt pöbeln ganska uppbragta. Deras anat

fick styrka till utbrott af Svensksunds-segern och oskärade fröjdebety-

gelserna däröfVer genom oordningar.

Den "Jl Juli, då de öfversända troféet voro förda från Haga, att

utställas på Stockholms slott till allmänt åskådande, förolämpade aktö-

ren !>•• Broen en officer vid namn Hammarlund af Nerikes och Verm-

lands regemente uti slottshvalfvet. Denne hade låtit anmäla sig att

bära troféerna följande dagen till Storkyrkan och talte med general-

löjtnant Zöge von Kianteuffel, då de Broen, anförande en svärm af

pöbel, fick Hammarlund i halsen, förde honom mol en pelare och

med möda af generalen kunde förmås atl släppa honom. De Broen

med sin skara förfogade sig sedan åi de förnämsta gator och torg i

staden, skrek "hurra för svenska ryssar" utanför många lins, såsom

general Duwalls, grefve Carl Pipers, general Hermansons, baron Carl

De Geers, radman Reimers, brukspatron Björkmans, assessor Qahns.

Han öfverföU vid Norrmalmstorg en kryddkrämare Lavin, slog och för-

följde honom in i sitt eget hus. De Broen hade, innan detta upptåg

begyntes, plägat sig och tlere med öl och starka drycker på engelska

källaren samt med dessa traktamenter Lockat pöbeln utanför att följa

sig för att hurra för de så kallade svenska ryssarne. Detta oskick,

störande allmän säkerhet i hufvudstaden, blef lika illa upptaget af en

del af borgerskapet, helst en del af dem blifvit slagna eller annars

missfirmade, som ad adeln. Borgerskapet ville ej göra vakt. innan De

Broen blifvit lagligen näpst. Polismästaren, hvilken icke allenast sett

igenom fingrarne med oväsendet, utan hemligen understödl del genom

polisbetjeiiin^'. spelte då en dubbel och ömklig roll. Del kunde dock

ej hindras, an De Broen, anklagad på tlere sidor, den B Augusti måste

arresteras. Borgråtl sattes öfver honom, hvilken efter vederbörlig ran-

sakning domde honom till 28 dagar-- fängelse vid vatten och bröd;

men konungen, Bom dessförinnan hemkommit, gal honom alldeles uåd

och, --"iii dei [tåstås, 15U0 r:dr i ersättning för hans lidande.

I finansvägen

Inträffade en obehaglig händelse, da rik^ r aldsk"ii-

toret, skyldigt enligt sina förskrifningar att ett åi ifrån deras dato

More magazines by this user
Similar magazines