Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 212

inlösa dem med bankomynt, hvarmed äfven allt gått riktigt till sedan

den 5 April, då de först utgifna voro förfallne, den 2 Augusti inställde

all slik inlösen, hvilken uppsköts till den -2 Februari 1791, med villkor

att sedelhafvaren skulle å de förfallna sedlarne, då de vederbörligen

presenterades och stämplades i kontoret, försäkras om sex procent i

bankomynt från förfallodagen till ofvansagda tid. Kungörelsen inne-

höll uppriktigt skälet, att kontoret var stadt i brist på bankomynt, till

afhjälpande af hvilken konungen samma dag lät utgå en förordning,

att dädanefter sjötullen borde erläggas i

specie- eller bankomynt. Emel-

lertid steg agio mellan riksgälds- och bankosedlarne i största hast till

15 procent, hvilket var en naturlig verkan af bemälda författning, emot

hvilken riksrådet Liljencrantz sedermera uppriktigt gjorde konungen

föreställning, som svarade, att den blott skulle gälla tills vidare. Den

har dock sedermera ej upphört,

Frukten både af Wiborgska reträtten och Svensksundsbataljen

var de krigande makternas inbördes benägenhet till fred. Fredsnego-

ciationer voro genom spanske ministerns bona officia redan förlidne

vinter öppnade, hvartill öfverstelöjtnant v. Posensteins bemödande var

af stor nytta, och i afseende hvarpå spanske legationssekreteraren Mo-

reno äfven då gjorde en resa från Stockholm till Petersburg. Rosen-

stein kom ock i Juli månad på parole öfver från Ryssland och upp-

vaktade konungen, som han genom de renseignements, han medförde,

mer och mer lärer böjt till fredstankar. De lättades genom ömse si-

dors épuisement, Sveriges allierades ringa pålitlighet, lidna förluster

och Rysslands verkligen fattade fruktan för en tillförne mindre aktad

fiendes drift, vaksamhet och ressurser, där inga syntes finnas. Grefve

Ostermann hade ock förklarat åt öfverstelöjtnanten Rosenstein, att kej-

sarinnan vore färdig att sluta fred med livad villkor som helst, allenast

hon icke afträdde någon tum jord." "Ni bör", sade han, "finna det skä-

ligt, då ni själf i Petersburg hört svenska kanoner". Eftertryckligvn

fördes fredsunderhandlingarne strax efter Savitaipalsaffären mellan ba-

ron Armfelt, som då var i Kärnakoski (hvarifrån han för sin blessyis

skull dock sedan begaf sig) och general Igelströhm, som kommenderade

i Wilhnanstrand. De mellankommande krigshändelserna gåfvo dessa än

mera vigt, och den 81 Juli begaf sig H. Maj:t själf till grannskapet af

Verelä, hvarest sammanträdet mellan dessa generaler, som då blifvil

försedda med sina hofs fullmakter, bolls på slätten under därtill inrät-

tado tält. Öfverläggningarne fört sattes i

Augusti

månad: men den !•".

More magazines by this user
Similar magazines