Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Inre förhållanden och yttre politik,

1790 1792.

_'i'ii -IX Augusti ankom rill Stockholm kuriren med unden*ättelse om

freden. Natten mellan den -1 och 28 kom H. Maj:t sjålf till Haga.

Den 30 hade han sitt intag i Stockholm, klädd i arméens flottas uni-

form, var först i

kyrkan

och sedan på rådhuset, där han betackade

borgerskapet för dess visade trohet och förklarade sig till dess förva-

rande till eftervärldens åminnelse vilja af de medel, han såsom befäl-

hafvare vunnit af krigsbytet, uppresa ett publikt minnesmärke, på livad

ställe i staden

borgerskapet helst önskade. Den 31 afkunnades freden

högtidligen och afsjöngs Te Deum i

alla kyrkor. Middagen var cour

och publik spisning samt all sorg aflagd. Den 1 September flyttade

H. Maj:t med hela hofvet till Drottningholm. Pöbeln syntes i allmän-

het flat öfver en fred utan landvinning och utan penningar, som så

mycket stridde mot utspridda rykten. Men skulden stadnade i

deras

sinnen ej på konungen utan på herrarne. [eke desto mindre komp Ii-

monterades H. Maj:t genom deputerade från alla stift, städer och lands-

orter öfver freden, såsom hade den varit den Begersällaste.

Baron Armfell hade al kejsarinnan fåtl presenter till mer ån en

tunna gulds värde sann S:t Andreas-orden. De öfriga svenska genera-

ler tingu ock lika presenter. Eemma i

Sverige

belöntes af konungen

isynnerhet baron Armfelt, som öck blåa bandet. Generalmajorerna

Pauli, Pollel och Klingspor blefvo generallöjtnanter, den sistnämnde,

sinn sedan 1788 varit generalkrigskommissarius och därunder skall gjort

More magazines by this user
Similar magazines