Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

v. Kothen med fermeté, men af ven Otter Died blödighel och afKling-

spor med den svaghet, atl han föll på knä för Blottsfogden och k

polismästarens hand. Den utsatta exekutionen uppsköts emellertid till

den 8 September, och II. töaj:t, som under detta var ankommen till

Stockholm, kunde ej vägra den uåd och Lifvets försköning, hvarom alla,

Bom konungen omgåfvo, med en innu bönföllo, ål oägon af de dömde

utom Hästesko. "Man kan förlåta etl statsbrott", svarade konungen,

•men icke en chef, Bom uppstudsar den trupp, bonom anförtrodd år;

detta exempel är .-il It för vådligt och oförlåtligt i livad regering som

helst". Del kan ej nekas, att ehuru ETästesko '-.i med tulla skäl kunde

Lagligen öfverbevisas atl hafva förmått sitl regemente till dess till-

tänkta egenvilliga reträtt från Fredrikshamn, voro alla sannolikheter

därtill sa bindande, att sådant verkar en moralisk visshet om hans

brott.

Alla de till döden dömde kommunicerade om lördagen den 4 Sep-

tember utom Hästesko. Den ~

tillsades v. Otter, Enehjelm och v.

Kothen försköning till lifvet, dock att de skulle utföras på rätteplatsen

och där både afhöra sin dom och benådning. Hästesko, utsedd att dö

för folket, beredde si^r därtill med all kristlig resignation. !»-•! påstås,

att hans slägtånge, som mycket för honom lagt sig ut. presidenten

Munck velat hjälpa honom att rymma, men att lian vägrat det, eme-

dan hans återstående lif skulle bli svårare än själfva döden. Han har

vidgått rättvisan af sin straff efter Sveriges lag. men i

del

yttersta

påstått, art afsigten varit god, och att hantrott de steg, han tagit, tjen-

liga och nödvändiga till fäderneslandets väl; för öfrigt, att han ej före-

brådde sig mur än två ting: det ena. att han nedlagt sin hustrus ^V>A>\

ven Glorian) arf i

tjensteköp;

der andra, atl han ej mottagil den amne-

sti, H. Maj:t 17ns före sin afresa från l''inland geuum öfverstelöjtnant

haren Leijonhufvud tillbjudit honom och lians medbrottslige. Man till-

lägger, art han haft löfte "in nåd, i fall han velat uppgifva sina hem-

liga nioteurer; men an han enständigl svarat sig inga hafva.

Den 8 September, sedan han om morgonen kommunicera! och

visat mycken otålighet att snart blifva utförd, blef han mot kl. 9 af-

hem! ad. Man hade ej brytt sig om att kläda eller raka sig. utan bar

en slät grå surtout. Så snart han stigit utur vagnen och kommit inom

spetsgården på Ladugårdslandstorget, föll han på knä och läste med

ösl en bön, som han själf författat, afdrog sodan själl sm*touten,

nedvek skjortkragen och drog en nattmössa ned em ögonen, hvaröfver

doktor Petrejus och kyrkoherden i tinska församlingen, WaJlenius, som

More magazines by this user
Similar magazines