Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

22j

folk för ovänner oeh belackare kunde blifva offer. CJtliggare och spio-

ner inskickade ifrån landsorterna listor på så kallade svenska ryssai

hvar till sm mecenat i

Stockholm,

;

Bom däraf saml af andra bifogade

uppgifter gjorde vederbörlig! bruk till den enes och andres svärtande,

oftast på sanningens bekostnad och föi egna afsigter. Denna miss-

tänksamma vaksamhet växte, i

gång gaf missnöjel skäliga anledningar.

den

mån krigets mindre önskliga ut-

Konungen för sin egen person var ingenting mindre än Lycklig.

Motgångar, dem han ej kunde dölja för sig. att han själf 8ig ådragit,

sammanlagda med hans bögi I

och

själfrådighet, gjorde honom led-

sen, ojämn till sinnes och lättrörd till vrede, så att han snäste dem.

som voro omkring bonom, nian eller vid minsta anledning, synnerligen

vid föredragning eller anmälan af regerings-affärer, dem han handterade

med yttersta vedervilja och sådan brådska, att han hade understundom

fyra särskilda konseljer på två timmar mellan sin lever och sin mid-

dagsmåltid. Misstänksamheten till arméen fortfor och visade sig i

märklig måtto, då Lifgardet, Dal-, Vestmanlands, Södermanlands och

Östgöta infanteriregementen m. fl. pågalereroch kanonslupar inkommo

till Stockholms brygga. Konungen hade vid Nyckelviken själf varit

dem till mötes och gick därifrån i

fartygel

Amphion före dem till sta-

den, hvarest de saluterades med en ganska stark kanonad, sä att

mänga fönster i operahusel och på Blasieholmen sprungo. Men trup-

perna måste ligga omhord öfver natten och andra dagen marschera

så skyndsamt, att officerare ej unnades tid att äta middag. l'å hem-

ställan, om trupperna åtminstone efter en sen och af ganska våt och

kall väderlek besvärlig sjöresa matte få några timmars rådrum att

torka sig, frågade H. Maj:t. livad det vore för konster och om det var

oppositionens påfund? Man kunde ej veta, hvad de togo sig före, när

de von» sandade. I

sjäifva

verket skall ock något missnöje försports

bland en del af manskapet för uteblifven sold, sa ati baron Armfelt

vid Långholms-tullen mast resa emot dem på

1-1. Maj:ts befallning tor

att ställa dem tillfreds. Men 24 Oktober ätertogo Lifgardet och enkedrottningens

regemente vakten i staden och aflöste borgerskapet, som

bestridt den i mer än två år.

Sjötransporten af arméen ifrån Finland medtog myckel folk. ::

a 4iHH» man dogo därunder. En stor del al de öfriga, sa officerare som

soldater, hvilka friska hemkommo, insjuknade sedermera i

svara röt-

More magazines by this user
Similar magazines