Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- -230 -

ord af riksrådet Hjärne, sedan riksrådet Hermansons utkast, som var

uppsatt i stil af franska parlamenternas föreställningar, ej af dessmed-

bröder blifvit gilladt. Det andra svar på H. Majrts meddelade under-

rättelse, att han antagit engelsk och preussisk mediation, innehållande

Rådets lyckönskan till detta vigtiga steg, livarmedelst H. Maj:t ensam

åtagit sig ansvar för den ändring, det medförde i Sveriges gamla förbundssystem.

H. Maj:t tillade, att det första brefvet, hvilket ock med

ordinarie post och ej med kurir var H. Maj:t tillsändt, synts H. Maj:t

så förgripligt, att H. Maj:t ej allenast besinnat sig på, om H. Maj:t skulle

det besvara, hvilket dock därföre skett, att II. Maj:t ej ville satta riket

i eld

på alla ställen: utan ock alt II. Maj:f därföre kunnat döma Rådet

från sina hufvuden, emedan de ej hade let att gifva rad utan att vara

af konungen rådförde; och på min erinran, att regeringsformen icke

innebar något tydligt förbud i sådant hänseende, svarade H. Maj:t, att

praxis sedan L772 och konungens då gjorda fördelning af rådkammaren

blifvrl en i

talj i Svensksund

deiia

mal gällande regeringslag.

Den 30 November vid soupern yttrade 11. Maj:t, att 1789 års ba-

misslyckades därföre, att grefve Ehrensvärd ej gjort

tillräckliga försänkningar. (Andra pasta, att han velat göra sådana.

men ej därtill fatt H. Maj:ts tillstånd, samt att lian jämväl, sedan A spö-

eskadern var slagen, velat sluta upp och retirera, hvilket konungen ock

nekat). 1.1. Maj:i tillade vidare, att grefve Ehrensvärd efter bataljen

öfvergaf flottan och kom till konungen i

Kymmenegård.

Efter öfver-

sten, sedermera kontreamkalen Rosensteins berättelse till mig, både

han öfvertalat grefve Ehrensvärd att lemna flottan lör att ej falla i

ryssarnes händer, som skulle varit smickrade att hafva gjort fiendtliga

chefen till fånge. H. Maj:t frågade honom, som inkom helt blodig, livar

flottan var? Svar: "E. Maj:t har ingen''. Medan han var hos konungen,

ankom hans adjutant, Wahlman, med rapport, att flottan lyckligen

framkommit till Svartholmen. 1 anledning af detta sade sig II. Ma,j:l

i somras

vid faror, då man rådde honom all sanvera sin egen person,

alltid hafva svarat: "Öfveramiralen kan öfvergifva flottan, men jag icke".

Dagen efter samma batalj satt grefve Ehrensvärd i kongl. sekreteraren

Ehrenströms tält och ritade en karikatyr efter sin vana- Konungen

kom och fick se den. På tillfrågan livad del vore svarades: "Annéens

flottas reträtt". Denna kallsinniga tilosoti af en chef stötte mycket ko-

nungen.

Den .

• • December

presenterades II. Maj:1 på dess lever genom

hertigen af Södermanland en graverad karta öfver reträtten från Björkö-

More magazines by this user
Similar magazines