Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

281

sund, stucken af professor Gillberg. Konungen fann arméens flotta

mycken oreda, tog kartan onådigt, befallde alla exem-

där föreställd i

plar seqvestreras och en ny riktigare författas. Mänga påstå dock, atl

den framgifna var föreställd efter naturen.

Julhelgen tillbragte II. töaj:l på nya Haga i

etl Litet sällskap af

riksrådet Oxenstjerna, baronerna Hamilton, Gyllengranat, grefve Taube,

kammaijunkaren Blöllersvärd. Om aftnarne såg EL Maj:t gäster ifrån

staden, Bom efter soupern återreste. Den 23 December, då jag var ut-

befalld, bar II. Maj:1 polsk drägt, berömde den mycket och inviterade

de näi*varande atl antaga den som frack; sägande sig ångra, alt han

ej L778 inrätta! den till svensk deshabiller. Flere kavaljerer läto ock

göra sig polska kläder, I utländska tidningar utspriddes vid samma

tid, atl både II. 64aj:l och hertigen af Södermanland satl Big "sur les

rangs" atl blifva tronföljare i

Polen.

Vid någol tillfälle, då 1.1. Maj:l

förtäljde mig, att kurfursten af Sachsen, ål hvilken polska kronan till-

bjöds, ej ville lialVa den, svarade jag, au jag fann denna conduite

långl visare än hans förfäders, soin köpt denna précaira krona med

blod och skada. II. Maja svarade därpå i

termer,

som nästan förrådde

hans egen böjelse för densamma: ati polska kronan likväl vore en

vacker pension, och att, om konungens makt vore inskränkt, kunde

han taga dessa penningai' och för öfrigl låta polackarne göra hvad de

ville. Jag invände väl, att denna rol var föga smickrande för en mo-

nark; men svarel blef: "För en konung af 25 år, icke för en af 50".

L791 hade varit att räkna för ett al Sveriges lyckliga är, om icke

den dä rådande stillheten endast tjenl atl upptäcka skadorna af före

gående storma) och atl bereda nya.

Konungen uppehöll sig försl i Januari

beständig! på Haga och

delade sedermera efter vanligheten sin vistande mellan detta slotl och

hufvudstaden. I

denna

senare blefvo gatorna under julhelgen osäkra.

Flera personer blefvo röfvade, andra angripna, som undkommo taran

genom flykten eller ett modig! försvar. I en

varit s;'i helig! bevakad som i

störtning. Man tillade nya gardesregemente! >

Stockholm,

stad, där allmän säkerhet

uppväckte detta mycken be-

skulden,

hvaresl on

mungen, som trodde sig ega .til anledning att misstro del gamla lifgardesregementet,

hade minskat detsamma från tre till två bataljoner och upp-

More magazines by this user
Similar magazines