Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

284 -

stund han undertecknat edsformuläret, undertecknade han ock sitt

afskedsmemorial, hvilket föredrogs konungen och bifölls, (irefve Meyer-

fel I flyttade därefter till Pommern, och baron Armfelt erhöll Nerikes

ocb Vermlands regemente. Det sades ock, att konungen beslut il låta

utfärda fältmarskalksfullmakter för generalerna grefve Florn och fri-

herre Wrede, för att bringa dem, som voro mycket ifrige i oppositio-

nen, till en lika edgång: men detta blef genom tjenliga föreställningar

afböjdt.

I krigsärenden

gjordes åtskilliga förändringar, synnerligen med

kavalleriregementena. Smalands och Vestergötlands, som varit kui-

rassierer, sattes på fot af lätta trupper. Af lifregementet förbi ef blott

en tredjedel kuiTassierer, en annan tredjedel blef dragoner och den

tredje infanteri. Hela Östgöta kavalleri förvandlades till infanteri och

sammanslags med denna provinsens infanteri till ett sä kallad! lifgre-

nadiersregemente. Med rusthållarne, som således sluppo att hälla, hä-

star "cii munderingar, slöts kontrakt, att de i stället skulle årligen till

kronan erlägga hvarje 7', tunna strid säd. Omcerarne flngo vid be-

hålla sina hästhemman, men vid afgång eller befordran skulle dessa

till kronan indragas.

Sedan konvoj-kommissariatet redan i December det förflutna året

blifvit indraget och dar liandterado ärenden satte under styrsed af en

kommitté, undergick ock amiralitetskollegium den 26 Mars samma

öde. Konungens därom dä utfärdade bref*) var föriättadt i föga nådiga

*) Gustaf etc. Sedan den befattning, Eder första instiftelse ålagi Eder vid

vår och rikets örlogsflotta till större delen försvunnit, dels genom Eder aflägsenfael

Iran det stället, där den förlagd är, dels genom de författningar, vi i senare tider

funnit oss nödsakade att vidtaga om amiralitetsverkets förvaltning och styrelse,

aå al: Eder omsorg nu mera endast sträcker sig till en mindre del af de till örlogsväsendet

hörande ärenden, för obetydande att vederbörligen kunna sysselsätta ott

helt rikes kollegium och alldeles intet förmenande den kostnad, statsverket i anseende

(ill underhall af Eder stat ärligen måste vidkännas; så, emedan vi a ena

sidan livarken linne för oss och riket nyttigt, att eder förra vidsträckta befattning

med amiralitetet äter upplifva, eller å den andra längre böra fortfara, att till bebestridande

af de Eder nu tillhörige få sysslor och göromål, betunga ess och riket

med en öfvérflödig kostnad, hafve vi i nåder beslutit, att Eder från antalet, af rikets

kollegier alldeles, borttaga och upplösa samt. till vålden af de ärenden, hvarvid

I för det närvarande egi ätlig åtgärd hafven. att vidtaga en mindre kostsam

och efter närvarande tid bättre lämpad författning, den vi Eder innan kort i nåder

meddela sknle. Emellertid eeh inti 11 dess densa ni m.i kan af oss vederbörligen

stadgad blifva och vara ytterligare ordres till Eder ankomma, hafven t, uti edre

vänliga göromål på lika sätt som hitintills att fortfara. Stockholms Slott den 23

Mars 1791.

GTJS T A F.

Lagerbring.

More magazines by this user
Similar magazines