Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

46 -

Innan den tiden inföll, vid hvilken jag nu fästat min uppmärk-

samhet, hade redan grefve Höpken lemnat sin radsstol och grefve

Lieweä världen. Den förre eller grefve Höpken ditkallades af konung-

en på skryt. Hans lärdom, hans forna rol, hans briljanta egenska-

per voro i konungens ögon äfven så inånga prydnader för hans rege-

ring och en ersättning i nationens för den förlust, grefve Fersens

bortgång troddes göra. Han var admirateur af kungens geni, agreable

i hans

societet och ingen kritikus. Han hade då redan flere år leds-

nat vid Ulfåsa. Hans barns uppfostran, hvilka han dyrkade, fordrade

deras inträde i stora världen. Rådsämbetet medförde numera icke något

ansvar, det blef honom ett tidsfördrif och lönen en pension, som

konveneräde hans séjour i Stockholm. Han blef en ständig ledamot

i alla konseljer, gaf ofta sina tankar skriftligen, men persifflerade. satte

fram paradoxer och roade sig att bevisa dem och att fa dem antagna,

sedan de först frapperat med sin nyhet. Han älskade nöjen och väl-

lefnad, var alltid hofvet följaktig; men rådet fick en skrapa 1780, och

lian nedlade sitt ämbete utan att rubba sina termer med kungen.

Grefve Liewen hade vidsträckta kunskaper, stora qvaliteter och

ett verkligt geni: briljerade likväl med flere dygder, än han verkligen

egde; fann aldrig uti sina år och infirmiteter hinder för livad han

ville göra, men alltid lyckliga undanflykter för hvad han ville undvika.

Hans förvaltning af hofekonomien var respektabel, och hans bortgång

lemnade i

do sakerna en frihet, som icke var höga vederbörande obehaglig.

Grefve Göran Gyllenstjerna succederade grefve Liewen och in-

trädde tredje gången i rådet. < >m

dygder danade män för stora ämbe-

ten, så hade han tagit företräde för de flesta. Han förenade på ett

sällsynt sätt gamla tidens seder och redlighet med den nyaros smak

och belefvenhet. Han var mild, rättvis, värdig och respekterad. Under

den mest okonstlade simplicité, annoncerade hans uppsyn och hela

hans väsende hans börd och kall. Han unnade alla godt och var de

fattiges vän. Titel af furste blef honom tillbjuden 178*7, men han un-

danbad sig denna förändring i

ten 1788.

hans

stånd och nedlade sina ämbe-

När konung Gustaf III år 1787 kallade till riksdrotsämbetet h.

exc. grefve Carl Axel Wachtmeister, var riksrådet grefve Göran Gyllen-

stgerna 'lon äldste af herrar riksens råd. Konungen, som för denne

herre alltid bar en fullkomlig högaktning och mycken personlig till-

gifvenhet, såg icke utan beky ter den grannlagenhet, som kunde möta

riksrådet, att åi någon annan lemna det första rummet hvilket h,

More magazines by this user
Similar magazines