Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 244 -

utom årstiden samt flera omständigheter äfven den händelse ofelbart

mycket bidrog, att, sedan nationalförsamlingen öfver sommaren utar-

betat sin konstitution och, oaktadt pöbelns flera gånger till ytterlighe-

ter utbrustna raseri, förklarat konungen för inviolable samt tillbjudit

honom återställandet af hans kongl. ämbete, i fall han samma konsti-

tution ville antaga, gaf han don 3 September därtill sitt fullkomliga

samtycke och lät därom underrätta alla höf, återträdande således till

utöfning af sin exekutiva makt").

Detta blef ett dunderslag för de flyktiga prinsarne och aristokra-

terna, hvilka däremot förgäfves protesterade. De flesta europeiska hot

emottogo äfven notifikationen om konungens sanktion af konstitutio-

nen; men det ryska och svenska samt kurfursten af Mainz vägrade

det, tills vidare. Denna och flera omständigheter gåfvo ny styrka till

den tanke, man i

Europa

hyste, att konungen af Sverige borde anses

för rätta hufvudmannen af sammansättningen mot Frankrike. Man om-,

talte anstalter till inrymmande af en svensk flotta i Ferrol i Spanien.

dit den första vårdag skulle förfoga sig. Rustningar gjordes här hemma

både till sjös och lands; och blefvo landtregementena försedde med alla

sina nödtorfter, så att endast den annalkande vintern syntes välla

uppskof i fälttåget.

Det var i en sådan ställning mindre underligt, att franska demo-

kraterna, och isynnerhet de så kallade Jakobinerna. hvilkas fanatiska

ifver mot konungar i allmänhet var „ så allmänt känd. i synnerhet

vände sin bitterhet mot konungen af Sverige. De utforo mot honom

i hädelser, och en deras ledamot, Dubois de Crancé, yttrade på de-

ras klubb, att mot den nye svenske Porsenna ville han blifva en ny

Scsevola.

Sedan underhandlingar med Ryssland"") allt ifrån fredsslutet Mil-

vit underhållne. kom det ändtligen den 24 Oktober till en allianstrak-

tat mellan Sverige och bemälda rike, hvilken dock blott sträckte sio-

*i NationalassemMéen åtskildes härefter och gjorde mm .-ii en ny s;i kallad

"Assemblée législative", hvartill alldeles nya Ledamöter valdes, och som hade

sitt första sammanträde den l Oktober

1791.

**) Don lö oktober afled furst Potemkin af magplåga på en till helsans ve-

derqvickande företagen resa till etl kloster från .Tassy, hvarost han for fredsnegociationerna

listades. Ean hade dragits i två månader med rötfeber och dog vi.l

utgången ur sin vagn under bar himmel i sin systerdotters, furstinnan Branickys

armar. Månge trodde honom afdagatagen med förgift, helsl hans alltför stora anseende

begynt besvära kejsarinnan. Han lemnade omåttliga rikedomar och omåttliga

skulder efter sig och var förmodligen den mest lysande enskilda person, som

ut'\ ;it i närvarande tidehvarf.

More magazines by this user
Similar magazines