Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

XI.

Gefle riksdag. Konungamordet.

Januari Mars 1792.

'Lin vigtigare uppträde inom fäderneslandet bereddes emellertid, och

hvilket nian af många skäl icke sa hastigt förmodat Finansernas till-

stånd blef dag ifrån dag så bekymmersamt, att lagman Håkansson,

som därom egde vården, icke kunde underlåta atl tillstyrka ständernas

sammankallande iill deras reglerande och garanti af de nya skulder,

som tillkommit öfver hvad ständerna vid L789 ars fiksdag föresett och

sig dä åtagit. Denna proposition blef i begynnelsen af konungen

myckel misshag ansedd. Han trodde nationen icke behöfva rådl

öfver ärenden, hvilka han egde full myndighet att afgöra, och skall

uttryckligen frågat "hvad nian ville med den canaillen". Men Hakans-

sons förnyade föreställningar och tilläggning, atl i

händelse

af ett af-

slag han ej kunde fortfara i sitt ämbetes förvaltning, bragte konungen

iill mera eftersinnande och till öfverläggning med dem. som egde

lians aärinaste förtroende. Dessa formerade tvenne partier, bland hvilka

baron Taube och biskop Wallqvist ansågo riksdagen för alldeles oråd-

lig, men baron Armfell med all makt understödde Håkanssons förslag.

Den l

December

Qyttade konungen ifrån Drottningholm och vi-

stades sedermera skiftevis på nya Haga och iStockholm. Eftern

öfverläggningar om riksdagen och jämväl formligen gifna afslag skred

durk 11. .Maj:t den 8 Dec. till bifall och utfärdade riksdagskallelse til)

den 23 Januari 1792. Troligen var 11. Maj:ts förnämsta skäl därtill, att

More magazines by this user
Similar magazines