Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

'24S -

genom den kredit, som skulle vinnas medelst ständernas väntade ga-

ranti å de sedan sista riksdag gjorda nya skulder, kunna blifva iständ-

satt att ännu uppbringa nya lån, nödiga till franska expeditionen nästa

vår, hvilken framför allt annat låg honom om hjärtat, och hvarutinnan

lians ärelystnad att likna Gustaf Adolf så jämnade for honom alla

svårigheter, att han i ett samtal med biskop Wallqvist yttrade, det han

af franska städernas brandskatter hoppades göra sig ersatt för alla

krigsomkostnader. Det är icke heller osannolikt, att baron Armfelt,

mån om tillfälle att genom nya tjenster upprätthålla en vacklande

kredit, haft den skicklighet att gifva konungen hopp om ny tillökning

i dess makt. synnerligen till beskattande af dess rike. och därigenom

öfvervunnit konungens verkliga vedervilja för nationens samman-

kallande.

Ehuru riksdagskallelsen blott i rikets aflägsnare provinser, så

fort den görligen kunde kringsändas, fick publiceras, och ej i Stockholm

förr än på nyåret, var ilen likväl ingalunda obekant. Och om

själfva saken föreföll oväntad, blef man ännu mera förundrad öfver

den utsatta riksdagsorten. Gefle. Valet af en sa träng och aflägsen

stad var ofelbart till någon del grundad på Stockholms borgerskaps

nu mera kända vidrighet, men förnämligast på hoppet att därigenom

från riksdagen kunna afhälla en stor del af adeln, särdeles tjenstemän.

Om än detta ståndets ton varit mindre väl känd. kunde konungen ej

af dem vänta glömska af de oförrätter, dem 1789 öfvergått.

Allt sattes nu i rörelse till riksdagens beredande. Under det alla

möjliga anstalter fogades genom betrodda ämbetsmän att erhålla för-

delaktiga riksdagsmannaval af de tre ofrälse stånden, var konungen

ock betänkt på utvägar att undanhålla dera af adeln, han ansåg för

mest ostyrige. Befallningai utfärdades till regementschefer i anledning

af en § i riddarhusordningen, som aldrig förr i den meningen varit

åberopad, att inga andra officerare, än de som voro capita, skulle till-

låtas bevista riksdagen och dessa ändå icke utan föregången anmälan

om tillstånd. Lika sädana anstalter gjordes ock angående adliga ledamöter

i kollegierna.

Bland enskilda personer tortjenar baron Stierneld att nämnas,

som fick konungens tillsägelse att afhälla sig från riksdagen, lian

-varade, att med all vördnad för H. Majas befallning fordrade hans

heder un hans närvaro, sedan han vid förra riksdagen blifvit arreste-

rad. Landshöfdingen i

Gefle

grefve Oronstedi försändes, såsom föga

vä] anskrifven. till Stralsund att anställa en revision med pommerska

More magazines by this user
Similar magazines